LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu numer 31/3 o pow. 0,3254 ha, na której posadowiono jednokondygnacyjny budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 83,78 mkw, budynek gospodarczy o pow. użytkowej 34 mkw, budynek gospodarczy o pow. 19 mkw oraz budynek gospodarczy o pow. 35 mkw. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej;

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-134 Dragacz, Michale 104,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 5395 [NKW: BY1S/00005395/3]

Suma oszacowania wynosi 144 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2020r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Świecie,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 50155 [NKW: BY1S/00050155/9].

ieruchomość stanowi niezabudowaną działkę grunut nr 980/5 o powierzchni 0,0055 ha (sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Mestwina (działka nr 977/1). Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Świecie nieruchomość znajduje się w strefie C – dzielnicy centralnej o złożonych funkcjach usługowych i mieszkaniowych – do adaptacji i rewitalizacji zabudowy oraz rozwoju funkcji obsługi ludności o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, na terenach zabudowy mieszkaniowej M1.

Suma oszacowania wynosi 4 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 480,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2020 r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej: 86-122 Bukowiec, Tuszynki,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7596 [NKW: BY1S/00007596/6].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 121/1 o powierzchni 3,01 ha, położona w m. Tuszynki, gm. Bukowiec, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIVb (0, 61 ha), RV (0,59 ha),

RVI (0,05 ha), ŁIV (1,65 ha), ŁV (0,21 ha), W (0,12 ha), N (0,23 ha).

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 121/1 ma kształt regularny, teren z deniwelacjami, nieogrodzony, niezabudowany, samoistnie zarastający, nieużytkowany rolniczo. Nieruchomość nie jest wyposażona w media sieciowe. Nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej

o randze drogi powiatowej – działki drogowej 142, poprzez działki nr 124 i 147, które stanowią wewnętrzną drogę dojazdową i są w zarządzie wójta gminy Bukowiec. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową. Przez działkę przebiega rów melioracyjny.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXI/141/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012 r., działka nr 121/1 zlokalizowana jest w strefie II osadniczo-turystycznej.

Udział stanowi własność dłużnika: (…)

Suma oszacowania udziału wynosi 31 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2020r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej: 86-141 Lniano, Błądzim, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7638 [NKW: BY1S/00007638/3].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 208/3 o powierzchni 1,00 ha, położona w m. Błądzim, gm. Lniano, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RV (0,4991 ha), RVI (0,3577 ha) oraz N – (0,1432 ha).

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 208/3 ma kształt regularny, teren z deniwelacjami, nieogrodzony, niezabudowany, samoistnie zarastający, nie użytkowany rolniczo. Nieruchomość nie jest wyposażona w media sieciowe. Nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej

o randze drogi powiatowej (1234C) – działki drogowej 196, poprzez działkę nr 200, która stanowi wewnętrzną drogę dojazdową i jest w zarządzie wójta gminy Błądzim. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XVIII/200/2000 Rady Gminy Lniano z dnia 15 grudnia 2000 r., działka nr 208/3 zlokalizowana jest częściowo na obszarze rolnym (grunty rolne o słabej przydatności rolniczej) częściowo na obszarze o funkcji rekreacyjno-turystycznej.

Udział stanowi własność dłużnika: (…)

Suma oszacowania udziału wynosi 13 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 125,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 350,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2020r. o godz. 12:00 w lokalu:

86-100 Świecie, Wiąg 69

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

AUDI A3 1.9 diesel, 3-drzwiowy

.nr rej. CSWMW31, VIN WAUZZZ8LZ1A116421, rok produkcji 2001, data nast. bad. 2019-02-22 00:00:00

1 [szt.]

5 000,00 **)

3 750,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2020r. o godz. 12:00 w lokalu:

86-170 Nowe, Gajewo Zabudowania 7

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

OPEL CORSA, VIN: W0L0SBF08Y4224337 rok prod. 2000,

udział 1/2 części

.nr rej. CSWE866, VIN W0L0SBF08Y4224337, rok produkcji 2000, data nast. bad. 2020-01-29 00:00:00

1 [szt.]

650,00 **)

487,50

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2020r. o godz. 11:00 w lokalu:

86-105 Świecie, ul. Chopina 53

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

99

koparko-ładowarka New Holland typ B110

.rok prod 1995, VIN Ak35098

1 [szt.]

15 000,00 *)

11 250,00

100

zacieraczka ,,bliźniak” pord. Kreber K-436-

2T/630/2L

1 [szt.]

15 000,00 *)

11 250,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2020r. o godz. 12:00 w lokalu:

86-120 Pruszcz, Wałdowo 16

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Komplet wypoczynkowy-skórzany, sofa 3-osobowa

(x2) oraz 2-osobowa, 2 fotele

1 [szt.]

3 000,00 **)

2 250,00

2

chłodziarko-zamrażarka Beco 3-letnia, wys. 1,50

cm

1 [szt.]

400,00 **)

300,00

3

telewizor Samsung DNIe SRS 15-letni

1 [szt.]

200,00 **)

150,00

4

FIAT FIORINO

.nr rej. CSW23S3, VIN ZFA22500000149463, rok produkcji 2010, data nast. bad. 2020-06-28 00:00:00

1 [szt.]

5 000,00 **)

3 750,00

5

głowica zaszywająca FISCHBEIN “F”

1 [szt.]

200,00 **)

150,00

6

klimatyzator

1 [szt.]

1 100,00 **)

825,00

7

kompresor do wydmuchu (sprężarka śrubowa) Airpress/

APK-G 10/500

1 [szt.]

10 100,00 **)

7 575,00

8

myjka ciśnieniowa HDS 5/15U

1 [szt.]

4 700,00 **)

3 525,00

9

notebook

1 [szt.]

800,00 **)

600,00

10

owijarka do palet Atlanta Stretch

1 [szt.]

8 500,00 **)

6 375,00

11

waga inwentarzowa

1 [szt.]

1 500,00 **)

1 125,00

12

waga elektroniczna

1 [szt.]

600,00 **)

450,00

13

wózek widłowy TOYOTA 42-7FGF15

1 [szt.]

26 400,00 **)

19 800,00

14

zagniatacz ziarna

1 [szt.]

1 000,00 **)

750,00

15

mieszalnik pasz Zuptor Sp. z o.o. H710

1 [szt.]

22 100,00 **)

16 575,00

16

klimatyzator ENERG WAP-02EB20

1 [szt.]

1 100,00 **)

825,00

17

szafa z serwerem, 3 rejestratory oraz 23

kamery

1 [szt.]

5 000,00 **)

3 750,00

18

telewizor PHILIPS

2 [szt.]

500,00 *) **)

375,00

19

analizator NIR-DRAM 100

1 [szt.]

27 200,00 **)

20 400,00

20

zgrzewarka do worków foliowych

1 [szt.]

1 000,00 **)

750,00

21

olejarka z pompą

1 [szt.]

200,00 **)

150,00

22

wózek paletowy

1 [szt.]

700,00 **)

525,00

23

odpylacz z filtrami

1 [szt.]

3 000,00 **)

2 250,00

24

wózek paletowy

1 [szt.]

700,00 **)

525,00

25

wózki paletowe

4 [szt.]

700,00 *) **)

525,00

26

garaż blaszany 3-stanowiskowy

1 [szt.]

7 000,00 **)

5 250,00

27

telewizor

1 [szt.]

500,00 **)

375,00

28

monitor samsung

1 [szt.]

250,00 **)

187,50

29

monitor dell

2 [szt.]

250,00 *) **)

187,50

30

monitor LG

1 [szt.]

250,00 **)

187,50

31

mikrofalówka samsung

1 [szt.]

100,00 **)

75,00

32

lodówka BEKO

1 [szt.]

300,00 **)

225,00

33

komputer

6 [szt.]

600,00 *) **)

450,00

34

biurko narożne, okleina jasna

1 [szt.]

600,00 **)

450,00

35

lada

1 [szt.]

1 600,00 **)

1 200,00

36

lodówko-chłodziarka

1 [szt.]

1 000,00 **)

750,00

37

mikrofalówka SAMSUNG

1 [szt.]

100,00 **)

75,00

38

zestaw kuchenny: okleina brązowa, 5 szafek wiszących,

3 szafki stojące

1 [szt.]

1 500,00 **)

1 125,00

39

biurko Viton, okleina brązowa

5 [szt.]

400,00 *) **)

300,00

40

biurkow w kształcie litery L

1 [szt.]

600,00 **)

450,00

41

komplet wypoczynkowy skórzany 2 fotele, kanapa

1 [szt.]

1 500,00 **)

1 125,00

42

notebook

3 [szt.]

800,00 *) **)

600,00

43

urządzenie wielofunkcyjne RICON MP2501SP

1 [szt.]

1 200,00 **)

900,00

44

szafka biurowa

4 [szt.]

500,00 *) **)

375,00

45

zgarniacz obornika

1 [szt.]

5 000,00 **)

3 750,00

46

wyposażenie chlewni: poidła, kojce karmniki

1 [szt.]

6 000,00 **)

4 500,00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak