LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Tomasz Maliszewski

położonej: 86-100 Świecie, Głogówko Królewskie,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00021959/3, BY1S/0007567/4 oraz BY1S/00008253/7 – stanowiącej w myśl art. 948 § 3 k.p.c. całość gospodarczą ze względu na charakter zabudowy i powiązanie funkcjonalno-gospodarcze.

Nieruchomość nr KW BY1S/00021959/3 stanowi zabudowaną działkę nr 295/3 o powierzchni 0,3200 ha. Na przedmiotową nieruchomośc składają się: grunty orne RIVa – o pow. 0,1900 ha oraz grunty rolne zabudowane B-RIVa – o pow. 0,1300 ha.

Nieruchomość nr KW BY1S/00007567/4 stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 295/6 o powierzchni 0,4893 ha. Na przedmiotową nieruchomość składają się: grunty orne RIVA – o pow.0,2933 ha, grunty orne RV – o pow. 0,0231 ha oraz grunty rolne zabudowane B-RIVa- o pow. 0,1729 ha.

Nieruchomość nr KW BY1S/00008253/7 stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 307/8 o powierzchni 0,4281 ha.Na przedmiotową nieruchomość składają się grunty orne RIVa – o pow. 0,1167 ha oraz grunty rolne zabudowane B-RIVa o pow. 0,3114 ha.

Nieruchomość KW BY1S/00008253/7 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomości KW BY1S/00021959/3 oraz BY1S/00008253/7 posiadają dostęp poprzez nieruchomość KW BY1S/00008253/7.

Na nieruchomościach znajdują się następujące budynki i obiekty budolwane:

-budynek (nr ewidencyjny 183) – część na działce nr 307/8, część na działce nr 295/4;

-budynek (nr ewidencyjny 184) – część na działce nr 295/3, część na działce nr 295/6, część na działce nr 307/8;

-budynek (nr ewidencyjny 185) – na działce nr 307/8;

-budynek (nr ewidencyjny 186) – na działce nr 307/8;

-budynek (nr ewidencyjny 187) – na działce nr 307/8;

-budynek (nr ewidencyjny 188) – część na działce nr 295/3; część na działce nr 295/6

Budynek nr 183 o funkcji gospodarczej, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Według ewidencji budynków rok zakończenia budowy 1961r. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 150,00 mkw

Budynek nr 184, użytkowy (według oświadczenia dawna chlewnia), murowany, jednokondygnacyjny ze strychem magazynowym, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1983. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 313,00 mkw.

Budynek nr 185, użytkowy (łącznik pomiędzy bud. nr ew. 184 i 186), murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1962. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 137,00 mkw.

Budynek nr 186, użytkowy (według oświadczenia dawana chlewnia), murowany, jednokondygnacyjny ze strychem magazynowym, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1982. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 264,00 mkw.

Budynek nr 187, użytkowy o funkcji gospodarczej , murowany, jednokondygnacyjny ze strychem magazynowym, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1961. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 72,00 mkw.

Budynek nr 188, użytkowy (stodoła), murowany, jednokondygnacyjny ze strychem magazynowym, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1985. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 664,00 mkw.

Nieruchomość częściowo ogrodzona płotem z siatki stalowej. Teren w części niezabudowanej pomiędzy budynkami w części o nawierzchni utwardzonej betonem oraz w części niutwardzonej.

Ponadto na nieruchomości betonowa płyta obornikowa oraz zbiorniki na gnojowicę o poj. około 60 tys i 20 tys. litrów.


Nieruchomość nr KW BY1S/00021959/3:

– wartość rynkowa nieruchomości bez obciążeń – 190 300,00 zł (sł. sto dziewięćdzisiąt tysięcy trzysta złotych 00/100);

– wartość prawa obciążającego nieruchomość – 90.000,00 zł (sł. dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

– wartość rynkowa nieruchomości obciążonej – 100.300,00 zł (sł. sto tysięcy trzysta złotych 00/100);

Nieruchomość nr KW BY1S/00007567/4:

– wartość rynkowa nieruchomości bez obciążeń – 97.000,00 zł (sł. dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zlotych 00/100);

– wartość prawa obciążającego nieruchomość – 36 400,00 zł (sł. trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100);

– wartość rynkowa nieruchomości obciążonej – 60. 600,00 zł (sł sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/00).

Nieruchomość nr KW BY1S/00008253/7:

-wartość rynkowa nieruchomości – 80 500,00 zł (sł. osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).

Zakresem licytacji objęte jest prawo własności przedmiotowych nieruchomości w ujęciu łącznym wraz z wyodrębnieniem ich wartości w tak określonej wartości nieruchomości (art. 948 § 3 kpc). Uwarunkowania wyceny obejmują określenie wartości łącznej nieruchomości ze względu na charakter zabudowy i powiązanie funkcjonalno-gospodarcze (nieruchomości te stanowią całość gospodarczą). Z tego też względu jako wartość oszacowania nieruchomości przyjęto sumę wartości nieruchomości opisanych w KW nr BY1S/00021959/3, BY1S/0007567/4 oraz BY1S/00008253/7, z zaliczeniem praw obciązających nieruchomość, które zostaną utrzymane w mocy, tj. ograniczonych praw rzeczowych – służebności osobistej na rzecz Marianny oraz Piotra Wandowskich.

Suma łącznego oszacowania wynosi 241 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 933,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 140, 00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: Świecie, Sądowa 23/4

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51519 [NKW: BY1S/00051519/6].

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny numer 4 wraz z udziałem wynoszącym 83/494 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 83 mkw, na którą składają się 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz korytarz.

Suma oszacowania wynosi 52 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 150,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 220,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2019r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul.Sądowa 12, w sali numer 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: Głogówko Królewskie nr 41C

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33500 [NKW: BY1S/00033500/8].

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 144/7 o pow. 0,3573 ha, stanowiącą tereny przemysłowe. Na nieruchomość posadowiony jest budynek użytkowy z funkcją mieszkalną oraz hala magazynowa. Nieruchomość ogrodzona jest płotem z paneli betonowych, nadto dwie bramy przesuwne z elementów stalowych. Znaczna część działki utwardzona nawierzchnią z płyt betonowych typu ,,Jumbo” oraz fragmentarycznie zagospodarowana jest jako teren rekreacyjny. Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się wiata w konstrukcji stalowej, która nie jest związana trwale z gruntem.

Budynek użytkowy z funkcją mieszkalną, w części jednokondygnacyjny, w części z poddaszem użytkowym (mieszkalnym), który nie jest podpiwniczony, w zabudowie wolnostojacej. Budynek wzniesiony w latach 2005-2006, następnie w roku 2013 poddany przebudowie i zmianie sposobu użytkowania. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 305,02 mkw i składa się on: na poziomie parteru – magazyn, garaż, kotłownia, pomieszczenie usługowe, wiatrołap, pomieszczeni gospodarcze, kuchnia letnia, WC oraz łazienka – o łącznej powierzchni 177,32 mkw; na poddaszu znajduje się zaś: kuchnia, WC, łazienka, korytarz, pokój dzienny oraz 3 pokoje – o łącznej powierzchni 127,70 mkw.

Budynek użytkowy (hala) jest jednokondygnacyjny, w zabudowie wolnostojacej i nie posiada podpiwniczenia. Budynek wzniesiony został w latach 2005-2006. W budynku znjaduje się hala magazynowa oraz pomieszczenia socjalne – o łącznej powierzchni użytkowej 472 mkw.

Suma oszacowania wynosi 565 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 377 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 580,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Świecie,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 50155 [NKW: BY1S/00050155/9]

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę grunut nr 980/5 o powierzchni 0,0055 ha (sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Mestwina (działka nr 977/1). Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Świecie nieruchomość znajduje się w strefie C – dzielnicy centralnej o złożonych funkcjach usługowych i mieszkaniowych – do adaptacji i rewitalizacji zabudowy oraz rozwoju funkcji obsługi ludności o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, na terenach zabudowy mieszkaniowej M1.

Suma oszacowania wynosi 4 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 480,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Stanisław Łukasik, Sylwia Łukasik

położonej: 86-100 Świecie, Mickiewicza 2a, Świecie,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 12816, 6336, 40687, 3471 [NKW: BY1S/00012816/3, BY1S/00006336/9, BY1S/00040687/4, BY1S/00040687/4] – stanowiącej całość gospodarczą.

Przedmiotem egzekucji są nieruchomości stanowiące zintegrowaną całość funkcjonalno-gospodarczą o łącznej powierzchni 0,1190 ha, w tym:

  • nieruchomość stanowiąca prawo własności, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1141/2 i powierzchni 0,0297 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „B” – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00006336/9;

  • nieruchomość stanowiąca prawo własności, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1141/3 i 1142/1 o łącznej powierzchni 0,0397 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „Bi” inne tereny zabudowane (dz. 1141/3) oraz „B” (dz 1142/1) – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00003471/6;

  • nieruchomość stanowiąca prawo własności, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1149/3 i powierzchni 0,0178 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „B” – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00040687/4;

  • nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1139/4 i powierzchni 0,0318 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „Bi” – inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu,
    V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00012816/3.

Nieruchomości zabudowane są budynkiem handlowo-usługowym o Pu = 614,51 m2, powierzchni pomieszczeń w przyziemiu 174,1 m2, wznoszonym w zróżnicowanym okresie czasu wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączami i instalacjami oraz parkingiem urządzonym na działce nr 1139/4. Podjazdy, dojścia do budynku, miejsca parkingowe utwardzone są kostkę polbruk, teren ogrodzony, zieleń o niskiej kulturze utrzymania. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej – działką drogową 1024/8 – ulicą Mickiewicza oraz działką drogową nr 1149/4 – ulicą Sądową. Brama wjazdowa od strony ulicy Mickiewicza z przęseł stalowych od strony ulicy Sądowej wrota stalowe, pełne.

Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości objęte wyceny znajdują się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem D37 MW/U,
o przeznaczeniu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe.

Działki 1141/3, 1141/2, 1149/3, 1142/1 oraz 1139/4 o łącznej powierzchni 0,1190 ha, stanowią zwartą całość, są wyposażone w przyłącza sieciowe: energię, wodociąg, kanalizację i gaz.

Działka nr 1141/3 zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym. W części niezabudowanej nawierzchnia utwardzona kostką betonową.

Działka nr 1141/2 zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym, który został przekształcony z budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W części niezabudowanej nawierzchnia utwardzona kostką betonową. Na działce znajdują się również:

  • zewnętrzne schody prowadzące również do części budynku handlowo-usługowego położnego na działce 1141/3;

  • taras zewnętrzny;

  • część „wiaty” konstrukcji drewnianej zadaszonej płytami z poliwęglanu, powierzchnia zadaszenia około 21 m2

Działka nr 1149/3 w części niezabudowanej utwardzona kostką betonową. Nad częścią działki znajduje się część „wiaty” konstrukcji drewnianej zadaszonej płytami z poliwęglanu, powierzchnia zadaszenia około 130 m2. Działka ogrodzona płotem murowanym, posiada wjazd od strony ulicy Sądowej. Brama wjazdowa stalowa.

Działka nr 1142/1 o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. Teren działki ogrodzony płotem murowanym.

Działka nr 1139/4 o nawierzchni częściowo utwardzonej kostką betonową, częściowo zagospodarowanej zielenią. Teren działki ogrodzony płotem murowanym z bramą
z elementów stalowych.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Mickiewicza – nr działki drogowej nr 1024/8, oraz ulicy Sądowej – działki 1149/4.

Suma oszacowania wynosi 657 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 492 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2019r. o godz. 12:00 w lokalu:

86-141 Lniano, Brzemiona 3

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

BMW 346L 1895 cm3

.nr rej. CSWRA86, VIN WBAAL11000AX30532, rok produkcji 2000, data nast. bad. 2019-05-17 00:00:00

1 [szt.]

4 000,00 **)

3 000,00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak