LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-140 Drzycim, Mały Dólsk,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 3022 [NKW: BY1S/00003022/4].

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 31/2 o powierzchni 6,0988 ha, położona w m. Mały Dólsk, gm. Drzycim, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.

Działka numer 31/2 o powierzchni 6,0988 ha sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RV – 0,5888 ha, RVI – 0,53 ha, S-RV – 0,43 ha, PsV – 4,4 ha, W-PsV – 0,16 ha oraz N – 0,09 ha. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość ma kształt regularny po obrysie zbliżony do prostokąta, teren ze spadkiem, nieogrodzony. Przez nieruchomość przebiega rów melioracyjny.

Bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni gruntowej – dostęp do drogi publicznej (działki drogowej nr 22) o randze drogi gminnej.

Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim przyjętym Uchwałą Nr XVIII/137/2001 z 24 kwietnia 2001 r., nieruchomość zlokalizowana jest na terenach rozwojowych o funkcji turystyczno-rekreacyjnej.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do 2025-01-20. Zgodnie z art. 1002 k.p.c., z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Suma oszacowania wynosi 197 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykuleP

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-120 Wałdowo 16

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 45733 [NKW: BY1S/00045733/7].

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 228/1 i 234/2 o łącznej powierzchni 0,4490 ha, położona w m. Wałdowo 16, w gminie Pruszcz w powiecie świeckim, woj. kujawsko-pomorskim. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr BY1S/00045733/7.Nieruchomość składa się z 2 działek ewidencyjnych stanowiących zwarty rozłóg. Działki nr 228/1 (0,1788 ha) i 234/2 (0,2702 ha) o łącznej powierzchni 0,4490 ha sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane. Działka nr 228/1 ma kształt regularny zbliżony do kwadratu,
a działka nr 234/2 ma kształt nieregularny. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, wyposażona
w dwie bramy przesuwne na konstrukcji stalowej. Obszar działki częściowo utwardzony nawierzchnią z kostki typu Polbruk, a częściowo z wylewki betonowej; z dostępem do sieciowej infrastruktury takiej jak W, E. Przyłącze kanalizacyjne zrealizowane zostało poprzez wybudowanie zbiornika typu szambo. Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym z częścią magazynową z ok. 1940 r., o powierzchni zabudowy Pz = 348 m2, powierzchni użytkowej
Pu = 583,5 m2 halą magazynową z 2010 r. o powierzchni zabudowy 82 m2, powierzchni użytkowej Pu = 81,3 m2 oraz halą magazynową z 2015 r., o powierzchni zabudowy 519 m2, powierzchni użytkowej Pu= 516,7 m2 (łączna Pu=1181,5 m2). Według oświadczenia Właściciela hale magazynowe konstrukcji stalowej nie zostały oddane do użytkowania. Na nieruchomości posadowione są również trwale związane z gruntem 4 silosy typu „MICHAŁ” o pojemności 60 m3 każdy oraz waga samochodowa.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową o randze drogi gminnej (031104C)
– działką drogową nr 233, w odległości około 100 m od drogi powiatowej nr 1266C.

Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz, nieruchomość leży na terenach zainwestowania w obszarach osadniczych.

Suma oszacowania wynosi 310 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak zawiadamia, iż termin licytacji został zniesiony.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego -spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

należącego do dłużnika: (…)

położonego: 86-100 Świecie, Słowackiego 2a/25,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Świecie

(Adres spółdzielni: ul.Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie), dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 30772 [NKW: BY1S/00030772/4].

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 25 przy ul. Słowackiego 2A, 86-100 Świecie, zlokalizowany w budynku wielorodzinnym, w strefie pośredniej miasta.

Lokal mieszkalny nr 25 o Pu=37,70 m2 położony na I piętrze (drugiej kondygnacji) budynku wielorodzinnego. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki. Mieszkanie wyposażone jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno–kanalizacyjną, gazową, c.o. z sieci miejskiej, telefoniczną i domofonową. Lokal o rozkładowym układzie pomieszczeń i jednostronnej wystawie okien.

Suma oszacowania wynosi 199 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2022r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości
należącego do dłużnika: (…)
położonej: Małe Łąkie,
dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11801 [NKW: BY1S/00011801/8].
Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 39/1 i 97/1 o łącznej powierzchni 0,0936 ha, położona w m. Małe Łąkie 31, gm. Świekatowo, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.
Stan techniczno–użytkowy nieruchomości
Działki nie stanowią zwartego rozłogu.
Działka nr 97/1 o powierzchni 0,0887 ha, sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowa, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren z deniwelacjami, ogrodzony (ogrodzenie o słabym stanie techniczno-użytkowym). Obszar nieruchomości niezagospodarowany, zabudowany budynkiem mieszkalnym, który według kartoteki budynków został wzniesiony w 1900 r. i ma 96 m2 powierzchni zabudowy. Dodatkowo na nieruchomości zlokalizowany jest budynek gospodarczy o Pz = 63 m2 z 1900 r., a także budynek gospodarczy o Pz = 24 m2 z 1960 r. Energia do budynku pobierana jest bezpośrednio ze słupa energetycznego, woda – z własnego ujęcia, kanalizacja – zbiornik typu szambo.
Schody, którymi dawniej wchodziło się do budynku, na dzień oględzin są częściowo usytuowane na – działce 53/2 – jest to wada prawna nieruchomości.
Działka nr 39/1 o powierzchni 0,0049 ha, sklasyfikowana jako RIIIb – grunty orne, ma kształt wydłużonego trójkąta, jest niezabudowana. Obszar działki stanowi wycinek skarpy porośnięty zielenią.
Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej, działki drogowej nr 39/2 (nr drogi 1265C; KW BY1S/00049293/8), poprzez działkę nr 53/2, która znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. (działka 53/2 również opisana jest w KW nr BY1S/00049293/8). Prawny sposób korzystania z działki 53/2 nie jest uregulowany z właścicielem opisywanej nieruchomości. Podobnie jak brak jest informacji dotyczącej regulacji zjazdu i wjazdu z i do drogi publicznej.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Rady Gminy Świekatowo Nr XXX/143/09 z dnia 18 września 2009 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie mieszkaniowej – na obszarze zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i drobną wytwórczością oraz rekreacyjnej
z dopuszczeniem zalesień; w strefie ochrony konserwatorskiej „B” i ochrony archeologicznej „W”
Suma oszacowania udziału wynosi 28 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

zawiadamia, iż aktualnie nie wyznaczono terminu licytacji ruchomości,. 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak