LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-11-2020r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12, sala numer 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…).

położonej: 86-182 Zalesie Królewskie 43A,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 2808 [NKW: BY1S/00002808/1].

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, o charakterze rolniczym, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 149/3 o powierzchni 1,0549 ha.

Nieruchomość sklasyfikowana jako RIVa – 0,0653 ha, RIVb 0,3773 ha, RV 0,2851 ha, Br-RIVb 0,0215 ha, Br-RV 0,3057 ha posiada kształt litery „L” z długim, wąskim wjazdem od strony wschodniej, z drogi powiatowej. Nieruchomość wyposażona w przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne zrealizowane zostało poprzez wybudowanie zbiornika zamkniętego typu szambo, energia pobierana ze słupa energetycznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej (1041C) – działki drogowej nr 151 oraz drogi gminnej (030803C) – działki drogowej nr 152. Bezpośredni dojazd od strony wschodniej prowadzi drogą asfaltową (powiatową), od strony zachodniej drogą gruntową (gminną).

Działka w części uprawiana jest rolniczo, w części zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, który wg. wypisu z kartoteki budynków wzniesiony został w 1780 r. Na nieruchomości znajdują się murowane budynki gospodarcze, która znajdują się w stanie surowym otwartym, tworzą ciągły kompleks zabudowy gospodarczej w kształcie litery „L”. Przerwa w budowie obory trwa od kilku lat. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się drewniany budynek gospodarczy w stanie dewastacji oraz wolnostojący murowany budynek gospodarczy również
w stanie dewastacji. Nieruchomość według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się częściowo na obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem MN.

Suma oszacowania wynosi 71 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-11-2020r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-141 Lniano, Brzemiona,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20185 [NKW: BY1S/00020185/9].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 16 (0,27 ha), nr 51 (2,20 ha), o łącznej powierzchni 2,4700 ha, położona
w m. Brzemiona, gm. Lniano, powiecie świeckim, woj. kujawsko – pomorskie. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako:

działka nr 16 – RVI 0,07 ha, ŁIV 0,18 ha, N 0,02 ha,

działka nr 51 RIVa 1,17 ha, RIVb 1,03 ha.

Działki nie stanowią zwartego rozłogu. Każda z działek ma kształt regularny. Dojazd drogami gruntowymi, przy czym do działki nr 16 dojazd jest utrudniony.

Nieruchomość z niewielkimi deniwelacjami usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego i nieruchomości rolnych. Brak bezpośredniego dostępu do sieciowej infrastruktury technicznej.

Suma oszacowania wynosi 65 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-12-2020 r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej: 86-122 Bukowiec, Tuszynki,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7596 [NKW: BY1S/00007596/6].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 121/1 o powierzchni 3,01 ha, położona w m. Tuszynki, gm. Bukowiec, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIVb (0, 61 ha), RV (0,59 ha),

RVI (0,05 ha), ŁIV (1,65 ha), ŁV (0,21 ha), W (0,12 ha), N (0,23 ha).

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 121/1 ma kształt regularny, teren z deniwelacjami, nieogrodzony, niezabudowany, samoistnie zarastający, nieużytkowany rolniczo. Nieruchomość nie jest wyposażona w media sieciowe. Nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej

o randze drogi powiatowej – działki drogowej 142, poprzez działki nr 124 i 147, które stanowią wewnętrzną drogę dojazdową i są w zarządzie wójta gminy Bukowiec. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową. Przez działkę przebiega rów melioracyjny.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXI/141/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012 r., działka nr 121/1 zlokalizowana jest w strefie II osadniczo-turystycznej.

Udział stanowi własność dłużnika: (…)

Suma oszacowania udziału wynosi 31 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2020r. o godz. 12:00 w lokalu:

86-120 Pruszcz, Wałdowo 16

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

głowica zaszywająca FISCHBEIN “F”

1 [szt.]

200,00

100,00

2

klimatyzator

1 [szt.]

1 100,00

550,00

3

notebook

1 [szt.]

800,00

400,00

4

owijarka do palet Atlanta Stretch

1 [szt.]

8 500,00

4 250,00

5

waga inwentarzowa

1 [szt.]

1 500,00

750,00

6

waga elektroniczna

1 [szt.]

600,00

300,00

7

wózek widłowy TOYOTA 42-7FGF15

1 [szt.]

26 400,00

13 200,00

8

mieszalnik pasz Zuptor Sp. z o.o. H710

1 [szt.]

22 100,00

11 050,00

9

klimatyzator ENERG WAP-02EB20

1 [szt.]

1 100,00

550,00

10

szafa z serwerem, 3 rejestratory oraz 23

kamery

1 [szt.]

5 000,00

2 500,00

11

telewizor PHILIPS

2 [szt.]

500,00 *)

250,00

12

analizator NIR-DRAM 100

1 [szt.]

27 200,00

13 600,00

13

zgrzewarka do worków foliowych

1 [szt.]

1 000,00

500,00

14

olejarka z pompą

1 [szt.]

200,00

100,00

15

wózek paletowy

1 [szt.]

700,00

350,00

16

odpylacz z filtrami

1 [szt.]

3 000,00

1 500,00

17

wózek paletowy

1 [szt.]

700,00

350,00

18

wózki paletowe

4 [szt.]

700,00 *)

350,00

19

garaż blaszany 3-stanowiskowy

1 [szt.]

7 000,00

3 500,00

20

telewizor

1 [szt.]

500,00

250,00

21

monitor samsung

1 [szt.]

250,00

125,00

22

monitor dell

2 [szt.]

250,00 *)

125,00

23

monitor LG

1 [szt.]

250,00

125,00

24

mikrofalówka samsung

1 [szt.]

100,00

50,00

25

lodówka BEKO

1 [szt.]

300,00

150,00

26

komputer

6 [szt.]

600,00 *)

300,00

27

biurko narożne, okleina jasna

1 [szt.]

600,00

300,00

28

lada

1 [szt.]

1 600,00

800,00

29

lodówko-chłodziarka

1 [szt.]

1 000,00

500,00

30

mikrofalówka SAMSUNG

1 [szt.]

100,00

50,00

31

zestaw kuchenny: okleina brązowa, 5 szafek wiszących,

3 szafki stojące

1 [szt.]

1 500,00

750,00

32

biurko Viton, okleina brązowa

5 [szt.]

400,00 *)

200,00

33

biurkow w kształcie litery L

1 [szt.]

600,00

300,00

34

komplet wypoczynkowy skórzany 2 fotele, kanapa

1 [szt.]

1 500,00

750,00

35

notebook

3 [szt.]

800,00 *)

400,00

36

szafka biurowa

4 [szt.]

500,00 *)

250,00

37

zgarniacz obornika

1 [szt.]

5 000,00 *)

2 500,00

38

wyposażenie chlewni: poidła, kojce karmniki

1 [szt.]

6 000,00 *)

3 000,00

39

wózek paletowy

1 [szt.]

700,00 *)

350,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak