LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2023r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

należącego do dłużnika: (…)

położonego: 86-140 Drzycim, Rówienica 4/1,

dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41406 [NKW: BY1S/00041406/8].

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny numer 1 położony w miejscowości Rówienica nr 4. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,5 mkw, na którą składa się pokój, kuchnia oraz komórka. Z lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący 38/266 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu pod budynkiem oznaczonej numerem ewidencyjnym 61/54 o powierzchni 0,2072 ha opisanej w BY1S/00041111/3.

Suma oszacowania wynosi 14 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2023r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-120 Pruszcz, Topolinek,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 43841 [NKW: BY1S/00043841/3]

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 156/2 o  powierzchni 0,13 ha, położona w m. Topolinek. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr BY1S/00043841/3.

Działka ma kształt bardzo mocno wydłużonego prostokąta. Nieruchomość sklasyfikowana jest w  ewidencji gruntów jako dr – droga. Nieruchomość ma charakter wewnętrznej drogi dojazdowej. Usytuowana jest w  bezpośrednim sąsiedztwie rolniczej przestrzeni produkcyjnej i  rozproszonej zabudowy siedliskowej. Przez działkę przy granicy z drogą publiczną przebiega infrastruktur przesyłowa wodociągowa i telekomunikacyjna przebiega przyłącze wodociągowe i  telekomunikacyjne.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp

do drogi publicznej o randze drogi powiatowej nr 1285CC (działka nr 115), bez urządzonego zjazdu z drogi publicznej.

Zgodnie z  postanowieniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą nr 185/12 Rady Gminy Świecie z 29 listopada 2012 r. nieruchomość znajduje się na terenach rolnych – grunty rolne chronione klasy bonitacyjne I-III.

Suma oszacowania wynosi 3 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 350,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-02-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości

należącego do dłużnika: (…)

położonej: 86-111 Gruczno, Topolinek,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11094 [NKW: BY1S/00011094/8]

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, o charakterze nieruchomości zagrodowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 156/4 o powierzchni 0,94 ha, położona w m. Topolinek, obr. 0021 Topolinek, gmina Świecie, powiat świecki.

Działka nr 156/4 sklasyfikowana jako RIVa – 0,28 ha, SRIV- 0,46 ha, ŁRIII – 0,09 ha, W – 0,01ha, B – 0,1 ha. Działka ma kształt zbliżony do litery „L”, teren działki niezagospodarowany. Działka uzbrojona w przyłącze energetyczne, woda z własnego ujęcia – studnia. Przyłącze kanalizacyjne – brak. Działka od wschodu graniczy z rowem melioracyjnym – działką nr 157/2.

Na nieruchomości znajduje się jest budynek mieszkalny o Pu = 135,3 m2 (powierzchni zabudowy ok. 160,0 m2 oraz ruiny budynku niemieszkalnego o powierzchni zabudowy ok. 60,0 m2. Bezpośredni dojazd drogą gruntową

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej nr 1285C – działki drogowej nr 115, poprzez działkę 156/3 na zasadach służebności przejazdu i przechodu. Prawo zostało ujawnione w Dziale III KW właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 156/3.

Działka nr 156/4 według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie polityki przestrzennej „E” – strefa ekologiczna. Główne funkcje i założenia rozwoju: podporządkowanie rozwoju priorytetowi ochrony środowiska, kontynuacja obecnego charakteru, utrzymywanie funkcji ekologicznych, leśnych, ekstensywnego rolnictwa. Rozwój zagospodarowania: wyłącznie poprzez uzupełnienie istniejącej zabudowy miejscowości – zakaz wyznaczania terenów rozwojowych poza granicami istniejącej zabudowy oraz poza terenami określonymi w obowiązującym MPZP.

Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem typu strych, częściowo podpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, wodną. Budynek wg kartoteki budynku wzniesiony został w 1963 r. a według danych z geoportalu „mój region” w 1912 r. Biorąc pod uwagę stan techniczno – użytkowy, technologię budowy, bryłę architektoniczna oraz elementy wykończenia elewacji, bardziej prawdopodobną datą wybudowania budynku jest rok 1912. Strop nad parterem drewniany miejscami zmurszały, stropodach drewniany bez odeskowania kryty eternitem. W całym budynku nie ma elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, który nie wymagałby kapitalnego remontu.

W dziale III księgi wieczystej ujawniono ostrzeżenie: stan księgi wieczystej niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Na nieruchomość ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogi koniecznej na działce 156/4, prowadzącej poza zabudowaniami do działki nr 158/1 na rzecz każdorazowego właściciela tej działki, od działki 156/3 do wysokości mostku.

Suma oszacowania wynosi 11 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2023r. o godz.12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…)

położonego: 86-170 Nowe, ul. Fabryczna 1b/9,

dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49244 [NKW: BY1S/00049244/0].

Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny 9B w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Nowem o powierzchni użytkowej 63,97 m2, na którą składają się 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 9,15 m2 . Z lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący 7312/150226 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek gruntu pod budynkiem oznaczonych numerami ewidencyjnymi 533/3, 534/4 o łącznej powierzchni 0,5337 ha opisanych w KW BY1S/00049165/2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 03.03.2023 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 180 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-01-2022r. o godz. 11:00 w lokalu:

86-160 WARLUBIE, UL. SZKOLNA 7

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

HYUNDAI PONY

.nr rej. CSW58FF, VIN KMHVA21JPNU030853, rok produkcji 1992, data nast. bad. 2017-06-06 00:00:00

1 [szt.]

700,00 **)

525,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak