LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12, w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…), położonej: 86-131 Jeżewo, Lipienki,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BY1S/00053853/3]

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 22/2 o powierzchni 5,2271 ha, położona m. Lipienki, obręb 0012, gmina Jeżewo, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr BY1S/00053853/3.

Nieruchomość o rolniczym sposobie użytkowania oznaczona jako działka 22/2 o kształcie regularnym, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIIIb – 4,0671 ha, RIVa 1,16 ha. Działka jest utrzymana w dobrej kulturze rolnej. Dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową. Nieruchomość znajduje się w zasięgu przyłącza energetycznego i wodociągowego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej (nr drogi 1249C).

Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 22/2 znajduje się w granicach strefy rolniczo-osadniczej B1A.

Suma oszacowania wynosi 321 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Obecnie brak jest licytacji ruchomości.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak