LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2018r.r. w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w m. Lipienki, gm. Jeżewo, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00022605/4:

1/ o godzinie 09:30 niezabudowanej działki gruntu numer 26/27 o pow. 0,1314 ha. Suma oszacowania udziału wynosi 8 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania udziału i wynosi

6 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 850,00

2/ o godzinie 10:00 niezabudowanej działki gruntu numer 26/28 o pow. 0,1200 ha. Suma oszacowania udziału wynosi 7 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania udziału i wynosi

5 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 790,00

3/ o godzinie 10:30 działki gruntu numer 26/29 o pow. 0,1735 ha, na której posadowiono murowana altana parterowa o pow. 24 mkw, która nie figuruje w kartotece budynków i znajduje się w stanie przeznaczonym do rozbiórki. Suma oszacowania udziału wynosi 9 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania udziału i wynosi 7 125,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 950,00 zł.

Udział w prawie własności neiruchomości należy do dłużnika: (…)

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2018r.r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Świecie, m. Sulnowo, obr. 0019

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 6507 [NKW: BY1S/00006507/9]

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 810 o powierzchni 0,500 ha, położoną w m. Sulnowo. Działka posiada kształt regularny, teren działki płaski, ogrodzony. Działka uzbrojona w przyłącze energetyczne oraz wodne.

Suma oszacowania wynosi 148 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2018r.r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja

położonej: 86-105 Świecie, Głogówko Królewskie,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26471 [NKW BY1S/00026471/3];

należącej do dłużnika:(…)

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu numer 293/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Suma oszacowania wynosi 13 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 350,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r.r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Świecie, Głogówko Królewskie,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00021959/3, BY1S/0007567/4 oraz BY1S/00008253/7 – stanowiącej w myśl art. 948 § 3 k.p.c. całość gospodarczą ze względu na charakter zabudowy i powiązanie funkcjonalno-gospodarcze.

Nieruchomość nr KW BY1S/00021959/3 stanowi zabudowaną działkę nr 295/3 o powierzchni 0,3200 ha. Na przedmiotową nieruchomośc składają się: grunty orne RIVa – o pow. 0,1900 ha oraz grunty rolne zabudowane B-RIVa – o pow. 0,1300 ha.

Nieruchomość nr KW BY1S/00007567/4 stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 295/6 o powierzchni 0,4893 ha. Na przedmiotową nieruchomość składają się: grunty orne RIVA – o pow.0,2933 ha, grunty orne RV – o pow. 0,0231 ha oraz grunty rolne zabudowane B-RIVa- o pow. 0,1729 ha.

Nieruchomość nr KW BY1S/00008253/7 stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 307/8 o powierzchni 0,4281 ha.Na przedmiotową nieruchomość składają się grunty orne RIVa – o pow. 0,1167 ha oraz grunty rolne zabudowane B-RIVa o pow. 0,3114 ha.

Nieruchomość KW BY1S/00008253/7 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomości KW BY1S/00021959/3 oraz BY1S/00008253/7 posiadają dostęp poprzez nieruchomość KW BY1S/00008253/7.

Na nieruchomościach znajdują się następujące budynki i obiekty budolwane:

-budynek (nr ewidencyjny 183) – część na działce nr 307/8, część na działce nr 295/4;

-budynek (nr ewidencyjny 184) – część na działce nr 295/3, część na działce nr 295/6, część na działce nr 307/8;

-budynek (nr ewidencyjny 185) – na działce nr 307/8;

-budynek (nr ewidencyjny 186) – na działce nr 307/8;

-budynek (nr ewidencyjny 187) – na działce nr 307/8;

-budynek (nr ewidencyjny 188) – część na działce nr 295/3; część na działce nr 295/6

Budynek nr 183 o funkcji gospodarczej, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Według ewidencji budynków rok zakończenia budowy 1961r. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 150,00 mkw

Budynek nr 184, użytkowy (według oświadczenia dawna chlewnia), murowany, jednokondygnacyjny ze strychem magazynowym, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1983. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 313,00 mkw.

Budynek nr 185, użytkowy (łącznik pomiędzy bud. nr ew. 184 i 186), murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1962. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 137,00 mkw.

Budynek nr 186, użytkowy (według oświadczenia dawana chlewnia), murowany, jednokondygnacyjny ze strychem magazynowym, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1982. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 264,00 mkw.

Budynek nr 187, użytkowy o funkcji gospodarczej , murowany, jednokondygnacyjny ze strychem magazynowym, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1961. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 72,00 mkw.

Budynek nr 188, użytkowy (stodoła), murowany, jednokondygnacyjny ze strychem magazynowym, niepodpiwniczony. Według ewidencji rok zakończenia budowy 1985. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Brak w nim instalacji. Powierzchnia zabudowy wynosi 664,00 mkw.

Nieruchomość częściowo ogrodzona płotem z siatki stalowej. Teren w części niezabudowanej pomiędzy budynkami w części o nawierzchni utwardzonej betonem oraz w części niutwardzonej.

Ponadto na nieruchomości betonowa płyta obornikowa oraz zbiorniki na gnojowicę o poj. około 60 tys i 20 tys. litrów.


Nieruchomość nr KW BY1S/00021959/3:

– wartość rynkowa nieruchomości bez obciążeń – 190 300,00 zł (sł. sto dziewięćdzisiąt tysięcy trzysta złotych 00/100);

– wartość prawa obciążającego nieruchomość – 90.000,00 zł (sł. dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

– wartość rynkowa nieruchomości obciążonej – 100.300,00 zł (sł. sto tysięcy trzysta złotych 00/100);

Nieruchomość nr KW BY1S/00007567/4:

– wartość rynkowa nieruchomości bez obciążeń – 97.000,00 zł (sł. dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zlotych 00/100);

– wartość prawa obciążającego nieruchomość – 36 400,00 zł (sł. trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100);

– wartość rynkowa nieruchomości obciążonej – 60. 600,00 zł (sł sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/00).

Nieruchomość nr KW BY1S/00008253/7:

-wartość rynkowa nieruchomości – 80 500,00 zł (sł. osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).

Zakresem licytacji objęte jest prawo własności przedmiotowych nieruchomości w ujęciu łącznym wraz z wyodrębnieniem ich wartości w tak określonej wartości nieruchomości (art. 948 § 3 kpc). Uwarunkowania wyceny obejmują określenie wartości łącznej nieruchomości ze względu na charakter zabudowy i powiązanie funkcjonalno-gospodarczze (nieruchomości te stanowią całość gospodarczą). Z tego też względu jako wartość oszacowania nieruchomości przyjęto sumę wartości nieruchomości opisanych w KW nr BY1S/00021959/3, BY1S/0007567/4 oraz BY1S/00008253/7, z zaliczeniem praw obciązających nieruchomość, które zostaną utrzymane w mocy, tj. ograniczonych praw rzeczowych – służebności osobistej na rzecz Marianny oraz Piotra Wandowskich.

Suma łącznego oszacowania wynosi 241 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 050,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 140, 00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r.r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 613/1 o pow. 190 mkw. Działka zabudowana jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 49,39 mkw. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, uzbrojona jest ponadto w przyłącze energetyczne, wodne oraz kanalizacyjne;

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-170 Nowe, Tylna 15, Nowe,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 38243 [NKW: BY1S/00038243/3]

Suma oszacowania wynosi 37 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 933,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 740,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r.r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: PRUSZCZ, SŁONECZNA 4 A,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 52609 [NKW: BY1S/00052609/1].

Nieruchomość stanowi działkę nr 2/80 o powierzchni 0,1360 ha. Na nieruchomości posadowiono budynek jednokondygnacyjny w kontrukcji drewnianej – o powierzchni zabudowy 134 mkw.

Suma oszacowania wynosi 57 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r.r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Sulnowo,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 8880 [NKW: BY1S/00008880/1]

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 20/2 o powierzchni 0,3900 ha. Na nieruchomości posadowiono jednokondygnacyjny budynek murowany – stajnię, o powierzchni zabudowy 49 mkw.

Suma oszacowania wynosi 96 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości należącego do dłużnika: (…)

Nieruchomość stanowi działki nr 72/35 (0,0054 ha) i 72/36 (0,4346 ha) o łącznej powierzchni 0,4400 ha Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym.

Nieruchomość położona jest: 86-100 Dworzysko 16,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 10321 [NKW: BY1S/00010321/2]

Suma oszacowania udziału wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r.r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-170 Osiny,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 24579 [NKW: BY1S/00024579/6].

Nieruchomość stanowi działkę gruntu numer 63/5 o powierzchni 0,1875 ha – sklasyfikowana jako PsV (0,1555 ha) i PsVI (0,0320 ha). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 28 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 375,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 850,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 15:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul.Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-170 Osiny,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28270 [NKW: BY1S/00028720/8].

Nieruchomość stanowi działkę gruntu numer 75 o powierzchni 1,9970 ha – sklasyfikowana jako RVI (0,328 ha), ŁV (1,3490 ha), LsV (0,0690 ha) i LsVI (0,2510 ha) oraz działkę numer 76 o powierzchni 0,0960 ha – sklasyfikowana jako LsVI. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,0900 ha. Według zapisów taksacyjnych Uproszczonego Planu Urządzania Lasu część działki nr 75 zajęta jest pod drzewostan sosnowy w wieku 56 lat (0,32 ha), typ siedliskowy BMśw – bór świeży mieszany. Działka nr 76 w części zajęta jest pod drzewostan sosnowy w wieku 49 lat, typ siedliskowy Bśw – bór świeży. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 37 840,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 380,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 784,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592; dalej: ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art.2 ust.3 ustawy, które nie są wyłączone od udziału w przetargu na podstawie przepisów k.p.c. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie może przekraczać 300 ha – ustalona zgodnie z art.5 ust.2 i 3 ustawy. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienia warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu:

– oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa w rozumieniu ustawy gospodarstwa rolnego, poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miast);

– zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne;

– oświadczenie o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miast; – dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art.6 ust.2 ustawy, o których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) oraz dokumentów wydanych przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2018r. o godz. 11:00 w lokalu:

86-131 Jeżewo, Krąplewice 14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Telewizor Mirai 32 cale

1 [szt.]

450,00 **)

225,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2018r. o godz. 11:00 w lokalu:

86-134 DRAGACZ, DOLNA GRUPA 36/1

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

VOLKSWAGEN GOLF kolor biały, r. produkcji 1999

.nr rej. CSW69T2, VIN WVWZZZ1JZXD512340, pojemnosc 1595, moc 74

1 [szt.]

3 000,00 **)

1 500,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2018r. o godz. 11:00 w lokalu:

86-140 Dólsk, Dólsk 27

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1, 9 TD,

1999r. KOLOR: BIAŁY – udział 51/100

.nr rej. CSW2E12, VIN WV2ZZZ70ZXX119211, kolor biały

1 [szt.]

10 200,00 **)

5 100,00

2

SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT BRAVO 1.4 KAT ROK PR OD.

1997 KOLOR: ZIELONY – udział 1/2

.nr rej. CSW80KR, VIN ZFA18200004382017, kolor zielony

1 [szt.]

2 000,00 **)

1 000,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak