LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-04-2024r. o godz.14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, należącego do dłużnika: (…).

Nieruchomość położona jest: 86-130 Krąplewice 34C/15, zaś Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW 34187 [NKW: BY1S/00034187/4].

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny numer 15 w Krąplewicach nr 34C, gm. Jeżewo, powiat świecki.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 29,77 mkw, na którą składa się pokój, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój.

Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wzniesionym ok. 1972 roku.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 1/18 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu pod budynkiem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/41, o powierzchni 0,0340 ha, opisanej w KW nr BY1S/00033698/2.

Sprzedaży podlega udział w wysokości 1/2 w prawie własności.

Suma oszacowania wynosi 25 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1045/21

w dniu 13-05-2024 r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej pod adresem: 86-170 Gajewo, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00006312/5.

Udział w prawie własności nieruchomości należy do dłużnika: (…).

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana o charakterze nieruchomości rolno-leśnej, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 73, 75, 77/3, 77-a o łącznej powierzchni 6,2817 ha położona w m. Gajewo, w gminie Nowe.

Działki nie stanowią zwartego rozłogu. Nieruchomość z deniwelacjami. Brak informacji nt. dzierżawy nieruchomości. Działki 73, 75 oraz 77a nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu; działka 77/3 jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako:

 • działka nr 73 o powierzchni 0,10 ha – RVI grunty orne; ma kształt trójkąta; przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna, w drodze przebiega sieć wodociągowa; na działce znajduje się zróżnicowany drzewostan (sosna, brzoza, pojedyncze dęby);

 • działka nr 75 o powierzchni 0,08 ha – RVI grunty orne; ma kształt trójkąta; w drodze przebiega sieć wodociągowa oraz telekomunikacyjna; na działce znajduje się drzewostan sosnowy;

 • działka nr 77-a o powierzchni 1,40 ha – RVI (grunty orne, 0,30 ha), ŁV (łąki trwałe, 0,39 ha), ŁVI (łąki trwałe, 0,33 ha), W-ŁVI (grunty pod rowami, 0,01 ha), W (grunty pod rowami , 0,01 ha), N (nieużytki, 0,36 ha); ma kształt nieregularny; w odległości około kilkudziesięciu metrów przebiega sieć wodociągowa oraz telekomunikacyjna; na części działki znajduje się zróżnicowany drzewostan, głównie liściasty w wieku ok 25-40 lat (olsza czarna, brzoza); działka zadrzewiona na powierzchni ok. 70%; w części zadrzewienie charakterystyczne jest dla obszarów o wysokim poziomie wód gruntowych (teren podmokły);

 • działka nr 77/3 o powierzchni 4,7017 ha – RVI (grunty orne, 0,1529 ha), PsVI (pastwiska trwałe, 0,2516 ha), LsVI (lasy, 4,1862 ha), dr (drogi, 0,11 ha); ma kształt nieregularny;
  w odległości około 100 m przebiega sieć wodociągowa oraz telekomunikacyjna; obszar działki zalesiony.

Według banku danych o lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy#) oraz uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) na działce 77/3 znajduje:

 • w oddziale i wydzieleniu 02bx: 109 letni drzewostan sosnowym oraz miejscami 84 letnią brzozą;

 • w oddziale i wydzieleniu 02ax: 84 letni drzewostan sosnowy oraz 84 letni drzewostan brzozowy;

 • w oddziale i wydzieleniu 02y: 74 letni i 54 letni drzewostan sosnowy oraz miejscami 44 letnie drzewostany brzozy i osiki;

 • w oddziale i wydzieleniu 02cx: 60 letni drzewostan sosnowy, 60 letni drzewostan brzozowy oraz miejscami 60 letni dąb;

 • w oddziale i wydzieleniu 02z: 31 letni drzewostan sosnowy oraz miejscami 31 letnie brzozy, dęby i akacje.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej.

Dostęp do drogi publicznej:

 • działki nr 73 oraz 75 mają dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej (030207C) (od „skrzyżowania” działki 164 z działkami 165 i 74) – działki drogowej nr 164 poprzez fragment działki nr 164, będącej działką drogową gminną bez kategorii drogi publicznej (KW BY1S/00029231/0);

 • działki nr 77/3 oraz 77-a mają dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej (030207C) – działki drogowej nr 164 poprzez działki drogowe 76/3, 74 stanowiące wewnętrzne drogi gminne (KW BY1S/00032311/9).

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego Uchwałą Nr XI/85/15 Rady Gminy Nowe z dnia 28 października 2015 r., przedmiot opisu znajduje się na terenach lasów i ternach przeznaczonych do zalesienia. Przez działkę 77/3 przebiega dział wodny III rzędu.

W dziale I oznaczenie nieruchomości ujawniono, że nieruchomość jest zabudowana. Nie stwierdzono zabudowań, co potwierdza Wydział Geodezji i Katastru nieruchomości Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Sprzedaży podlega udział w wysokości 1/2 w prawie własnosci nieruchomości.

Suma oszacowania udziału wynosi 84 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 63 675,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. z art. 10136 k.p.c.).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12, sala nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: Bratwin 14, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11036 [NKW: BY1S/00011036/4].

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa – dz. nr 115/3, obejmuje teren o stosunkowo regularnym kształcie. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,8661 ha. Na dzień opisu teren ogrodzony, nieutwardzony. Teren względnie płaski. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki niezabudowane, tereny użytkowane rolniczo oraz zabudowa zagrodowa. Po drugiej stronie ulicy przebiega wał przeciwpowodziowy. Teren nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną oraz wodociągową (sieci gminne). Odprowadzanie nieczystości ciekłych do szamba. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym, wybudowany w latach 80- tych XX wieku oraz czterema budynkami gospodarczymi.

OPIS BUDYNKÓW:

Budynek mieszkalny

Działka nr 115/3 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym (wysoki parter), podpiwniczonym. Budynek w zabudowie wolnostojącej, pełni funkcję mieszkalną. Powierzchnia zabudowy budynku zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 131 m2. Budynek został wybudowany w latach 80- tych XX wieku. Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: korytarz, kuchnia, cztery pokoje, łazienka, WC oraz klatka schodowa. W piwnicy znajduje się pomieszczenie gospodarcze, garaż oraz kotłownia. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i wykończeniowe:

FUNDAMENTY

Betonowe

ŚCIANY NADZIEMIA

Murowane, częściowo ocieplone styropianem

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Tynk mineralny

STROP

Żelbetowy, monolityczny

DACH

Dach płaski, kryty papą

STOLARKA OKIENNA

PCV, jedno okno drewniane

WYKOŃCZENIE

 • Podłogi wykończone linoleum, płytkami i panelami

 • Na ścianach gładzie kryte farbą emulsyjną, olejową, płytkami, tapetami

 • W kuchni zabudowa kuchenna

 • Biały montaż

INSTALACJE

Wodociągowa (sieć gminna), szambo, elektryczna, ogrzewanie – centralne ogrzewanie węglowe

POWIERZCHNIA I PROGRAM UŻYTKOWY:

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

 

PARTER

 

1.1

KORYTARZ

11,40

1.2

KUCHNIA

12,93

1.3

POKÓJ

24,10

1.4

KLATKA SCHODOWA + KORYTARZ

6,17

1.5

ŁAZIENKA

3,39

1.6

WC

0,88

1.7

POKÓJ

18,65

1.8

POKÓJ

18,65

1.9

POKÓJ

10,69

RAZEM PARTER

106,86

PIWNICA

0.1

POM. GOSPODARCZE

48,80

0.2

GARAŻ

26,29

0.3

KOŁOWNIA

13,74

RAZEM PIWNICA

88,83

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

195,69

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [BEZ POWIERZCHNI PIWNICY]

106,86

Budynki gospodarcze

Działka nr 115/3 zabudowana jest również czterema budynkami gospodarczymi. W wypisie z rejestru gruntów budynki oznaczone są jako budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa. Są to budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone.

Budynek nr ewidencyjny 246 to budynek gospodarczy (dawniej obora) wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły. Powierzchnia zabudowy zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 204 m2. Dach kryty eternitem.

Budynek nr ewidencyjny 247 to budynek gospodarczy wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły. Powierzchnia zabudowy zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 26 m2. Dach kryty eternitem. Budynek przylega jedną ścianą do budynku obory (nr ewidencyjny 246).

Budynek nr ewidencyjny 248 to budynek gospodarczy wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustaków. Powierzchnia zabudowy zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 50 m2. Dach kryty eternitem.

Budynek nr ewidencyjny 249 to budynek gospodarczy wybudowany w konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 62 m2.

Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dragacz uchwalonym Uchwałą nr XL/415/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 14 lutego 2023 r. działka posiada następujące oznaczenie: strefa A: strefa rolniczo- osadnicza.

Ponadto przedmiotowa działka nie znajduje się na terenie planu rewitalizacji oraz obszarze specjalnej strefy rewitalizacji.

Działka nie widnieje w gminnej ewidencji zabytków oraz nie leży w obszarze strefy konserwatorskiej.

Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, powiatowej (nr 1257C) dz. nr 109/2. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość obciążona jesr ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością osobistą mieszkania. Wartość prawa oszacowano na kwotę 64 768,00 zł. Prawo to pozostanie w mocy z zaliczeniem na cenę nabycia (art. 1000 § 3 k.p.c.). Zaliczenie to zostało dokonane przez komornika na etapie określenia ceny wywołania (227 639,00 zł x 3/4 – 64 768,00 zł = 105 961,25 zł).

Suma oszacowania wynosi 227 639,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i po zaliczeniu wartości prawa, które pozostanie w mocy po uprawomocnieniu postanowienia o przysądzeniu wynosi 105 961,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 763,90zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2024r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-140 Drzycim, Rówienica 1/3,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00041061/7 [NKW: BY1S/00041061/7].

Lokal mieszkalny nr 3 mieści się na parterze (1 kondygnacji) w budynku mieszkalnym składającym się z 1 kondygnacji nadziemnej. Budynek pełni funkcję mieszkalną, wzniesiony został w 1948 roku w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z elementów ściennych drobnowymiarowych, nieocieplone, wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Drzwi wejściowe do budynku drewniane. Stropodach drewniany płaski, pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i grzewczą (indywidualne dla każdego lokalu). Teren wokół budynku zagospodarowany zielenią niską i nasadzeniami.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 32,80 m2. Mieszkanie składa się z następujących pomieszczeń: pokój, kuchnia, komórka. W lokalu brakuje łazienki.

Standard lokalu:

Podłoga: w pokoju linoleum, w kuchni płyta pilśniowa.

Na ścianach: gładź pokryta farbą, częściowe ubytki.

W komórce na ścianach pleśń. Brak tynków.

Wyposażenie o słabym standardzie (zużyte lub zniszczone).

Stolarka okienna w lokalu drewniana skrzynkowa. Stolarka drzwiowa wejściowa drewniana. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, grzewczą (westfalka).

Suma oszacowania wynosi 73 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2024r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-182 Świekatowo, Stążki 12,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00009684/4 [NKW: BY1S/00009684/4].

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa – dz. nr 144/7, obejmuje teren o dość regularnym, nieutrudniającym możliwości optymalnego wykorzystania nieruchomości kształcie. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,0110 ha. Teren działki zabudowanej nieogrodzony. Część działki stanowi obszar użytkowany rolniczo. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki niezabudowane, stanowiące tereny użytkowane rolniczo oraz pojedyncza zabudowa siedliskowa. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową, a także kanalizacyjną (kanalizacja własna). Działka nr 144/7 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. Budynek mieszkalny został wybudowany w latach powojennych.

FUNDAMENTY

Brak odkrywek

ŚCIANY NADZIEMIA

Drewniane, murowane

STROP

Drewniany

DACH

Dach dwuspadowy, pokryty eternitem

OKNA

Drewniane

INSTALACJE

Wodociągowa, kanalizacyjna (własna), elektryczna, ogrzewanie – piec kaflowy

POWIERZCHNIA I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU:

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [m2]

PARTER

0.1

Altana

2,50

0.2

Korytarz

3,64

0.3

Kuchnia

12,17

0.4

Pokój

11,01

0.5

Pokój

17,17

POWIERZCHNIA CAŁOWITA

46,49

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

46,49

Budynek wewnątrz jest w stanie słabym – na podłogach linoleum, na ścianach tynki cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną, kafle. Okna drewniane, drzwi wejściowe – drewniane, drzwi wewnętrzne – drewniane.

Standard wykończenia budynku oceniono jako słaby – wnętrza od lat nie były remontowane, zastosowano materiały słabej jakości, niska estetyka wnętrz.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje MPZP. Nie wydano decyzji na ustalenie warunków zabudowy i nie wszczęto postepowania o wydaniu decyzji. Nieruchomość nie jest ujęta w gminnym rejestrze zabytków. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świekatowie z dnia 18.09.2009 r., Nr XXX/143/09, działka nr 144/7, znajduje się w strefie mieszkaniowej obszary zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i drobną wytwórczością oraz rekreacyjnej z dopuszczeniem zalesień.

Działka nr 144/7 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, gminnej nr: 030810C.

Suma oszacowania wynosi 153 763,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 322,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 376,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2024r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-134 Nowe Marzy,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 25626 [NKW: BY1S/00025626/8].

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmuje działkę nr 96/2 o łącznej pow. 0,4809 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Kształt działki jest regularny, prostokątny. Teren wokół budynku zagospodarowany na słabym poziomie – brak utwardzonych ciągów pieszych, teren zarośnięty roślinnością trawiastą i krzewami. Działka posiada dostęp do następujących sieci: teletechnicznej i energetycznej. Teren nieruchomości nieogrodzony

Opis budynku:

Działka nr 96/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek został wybudowany w 1910 roku, w konstrukcji tradycyjnej, murowanej.

FUNDAMENTY

Brak odkrywek

ŚCIANY PIWNIC

Elementy ścienne drobno i średniowymiarowe

ŚCIANY NADZIEMIA

Elementy ścienne drobno i średniowymiarowe,

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Brak

DACH

Dach płaski, pokryty papą

OKNA

Drewniane i PCV

INSTALACJE

Wodociągowa (własna studnia), kanalizacyjna (szambo), elektryczna, ogrzewanie (piec na paliwo stałe)

Powierzchnia i program użytkowy budynku:

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [m2]

 

PARTER

 

0.1

wiatrołap

7,08

0.2

Pokój

14,09

0.3

Kuchnia

15,33

0.4

Łazienka

10,34

0.5

Korytarz

7,61

0.6

Pokój

17,71

0.7

Pokój

16,60

 

RAZEM (parter):

88,76

POWIERZCHNIA CAŁOWITA

88,76

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

88,76

Budynek wewnątrz jest w stanie słabym – na podłogach wykładzina dywanowa/ linoleum oraz terakota, na ścianach tynki cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną, kafle. Okna drewniane i PCV, drzwi wejściowe – drewniane, drzwi wewnętrzne – płytowe.

Standard wykończenia budynkuoceniono jako bardzo słaby– wnętrza od lat nie były remontowane, zastosowano materiały słabej jakości, niska estetyka wnętrz.

Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy – murowany, w bardzo złym stanie technicznym. Dodatkowo na nieruchomości występują także pozostałości po dawnej zabudowie.

Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej (droga gminna nr 0537001C), poprzez działki nr 97/2 i 109/2 stanowiące własność Skarbu Państwa. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dragacz – Uchwała nr XVI/101/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 27.08.2008 r., działka znajduje się w strefie I – strefa wielofunkcyjna.

Suma oszacowania wynosi 220 175,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 783,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 017,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2024r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: Wielki Komorsk,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00028532/3 [NKW: BY1S/00028532/3].

Nieruchomość opisana księgą wieczystą Kw nr BY1S/00028532/3 obejmuje trzy działki gruntu. Działka gruntu o numerze 195/1 jest zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym i szopą, działki gruntu nr 195/2 i 195/3 nie są zabudowane. Zbudowana szopa nie jest trwale z gruntem związana i jest obiektem tymczasowym. Obiekt w złym stanie technicznym. Na terenie działki nr 195/1 posadowiono garaż blaszany z przeznaczeniem dla samochodów osobowych. Obiekt nie jest trwale związany z gruntem i nie stanowi części nieruchomości gruntowej. Budynek mieszkalny zbudowany w 1900 r. parterowy bez podpiwniczenia. Budynek został kilkakrotnie rozbudowywany. W wyniku rozbudowy obiekt powiększył się o zamkniętą wiatę garażową konstrukcji drewnianej krytą blachą, oraz wiatrołap, korytarz i jeden pokój. Rozbudowa była prowadzona prawdopodobnie ponad 20 lat temu. W części ścian brak wykończenia od zewnątrz tynku strukturalnego. Rozbudowa prowadzona systemem gospodarczym konstrukcja części rozbudowy szkieletowa drewniana. Część pierwotna obiektu prawdopodobnie murowana z cegły czerwonej pełnej. Wewnątrz ściany tynkowane i malowane w części tapetowane.

Wszystkie działki położone sąsiadująco tworząc jedną powierzchnię w kształcie nieregularnym.

Największą działką jest działka nr 195/3 otaczająca pozostałe działki nr 195/1 i 195/2 od strony północnej i zachodniej. Działka nr 195/3 od strony północnej ograniczona jest odnogą rzeki Mątawa i jest o dużym pochyleniu w kierunku północnym (w stronę rzeki) oraz jest zakrzewiona. Użyteczność działki nr 195/3 na cele rolnicze jest niska i na dzień opisu nie jest użytkowana – odłóg – dziko rosnąca roślinność.

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ma działka zabudowana nr 195/1, pozostałe dwie działki położone są w drugiej linii zabudowy i nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publiczne.

W dzile III księgi wieczystej ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność osobista mieszkania, która jednak wygasła na skutek zgonu osoby uprawnionej.

Suma oszacowania wynosi 167 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 925,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 790,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2024r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

należącego do dłużnika: (…)

położonego: 86-134 Dragacz, Libeckiego 5/27, Grupa,

dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56418 [NKW: BY1S/00056418/3].

Nieruchomość mieści się na III piętrze (4 kondygnacji) w budynku mieszkalnym składającym się z 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Budynek został oddany do użytkowania w 1980 roku, pełni funkcję mieszkalną, wielorodzinną. Ściany kondygnacji naziemnych wykonano w technologii prefabrykowanej. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z tzw. „wielkiej płyty” – płyt żelbetowych wielkogabarytowych, docieplone styropianem z wykończeniem tynkiem mineralnym. Stropy między kondygnacyjne prefabrykowane – z płyt żelbetowych. Stropodach płaski, pokryty papą. Drzwi wejściowe do budynku z profili aluminiowych częściowo przeszklone. Schody na klatce schodowej żelbetowe, wykończone płytkami, ze stalowymi balustradami. Budynek nie posiada dźwigów osobowych. Okna PCV na klatce schodowej. Ściany klatki schodowej malowane lub pokryte tynkiem mozaikowym. Posadzki wykończone płytkami. Budynek został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i grzewczą.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na podstawie ustawy dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2004 r. poz. 1446 oraz z 2015 roku, poz. 397, 774 i 1505).

Lokal mieszkalny nr 27 znajduje się na III piętrze (4 kondygnacji) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, o 5 kondygnacjach naziemnych, całkowicie podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,80 m2. Mieszkanie składa się z następujących pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,90 m2. Lokal posiada dostęp do balkonu.

Standard lokalu:

Na podłogach płytki w kuchni i przedpokoju, panele w pokojach, płytki w łazience i WC. Na ścianach w kuchni, łazience i WC płytki, w pokojach farba lub tapety, w przedpokoju tapety. W kuchni znajduje się zabudowa kuchenna z wyposażeniem. Kuchenka gazowa na gaz z butli. W łazience kabina natryskowa, umywalka. W WC miska ustępowa. Stolarka okienna w lokalu PCV. Stolarka drzwiowa wejściowa stalowa, drzwi wewnętrze drewniane wymienione. Grzejniki żeliwne starego typu.Lokal wyposażony jest w następujące instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz grzewczą.

Nieruchomość posiada pośredni dostep do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dragacz przyjętego Uchwałą Rady Gminy Dragacz z dnia 14 lutego 2023 r. nieruchomość położona jest na obszarze strefy funkcjonalno-przestrzennej „B” – osadniczo-leśnej, na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i innej; tereny o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, do adaptacji w ramach nowej i istniejącej zabudowy, w zamiarem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 180 251,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 167,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 025,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-05-2024r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-134 Dragacz, Michale,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00020779/0 [NKW: BY1S/00020779/0].

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w  ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 196/1 o Na nieruchomości znajduje się zabytkowy budynek z 1898 r. zwany „Białą Karczmą”. Jest to obiekt murowany, wielobryłowy, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, częściowo parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo piętrowy, o dachu wielospadowym krytym papą. Powierzchnia użytkowa budynku Pu = 1338,3 m2, powierzchnia zabudowy Pz = 698 m2. Poza częścią piwniczną i częścią restauracyjną znajduje się także część hotelowa. Na poziomie piwnicy znajdują się dwie sale, jedna o powierzchni ok. 125 m2, druga ok. 50 m2 oraz część magazynowa, toalety, kotłownia. Druga kondygnacja obejmuje część restauracyjną z salą balową ok 300 m2, kuchnie z zapleczem oraz część biurową. Trzecia kondygnacja to część hotelowa (pięć pokoi) i strych. Budynek wyposażony jest w klimatyzatory oraz monitoring.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego (A1419).

Powierzchnia użytkowa 1338,3 m2 – wg. projektu technicznego

Dla inwestycji/nieruchomości wydano:

 • pozwolenie Nr 700/2009 z dnia 3 listopada 2009 r na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na Centrum Hotelowo-Konferencyjne „Zespół Białej Karczmy” wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, p.poż., wentylacji mechanicznej, kanalizacyjna wprowadzoną do inst. zbiornika bezodpływowego, centralnego ogrzewania, elektryczną wyprowadzoną do proj. złącza kontrolno pomiarowego ZK, oświetlenia zewnętrznego, miejscami postojowymi, chodnikami i placami manewrowymi, przyłączem wodociągowym do wiejskiej sieci wodociągowej.

 • decyzję PINB.SO-426/Dr.70-6/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie części budynku Hotelowo-Konferencyjnego „Zespół Białej Karczmy” obejmującego w poziomie I kondygnacji pomieszczenia nr: 0.1÷0.3, 0.9÷0.20, 0.21÷0.23, 0.33÷0.35, w poziomie II kondygnacji pomieszczenia nr: 1.1÷1.4 o łącznej powierzchni użytkowej 622,6 m2 wraz z parkingiem.

OPIS TECHNICZNY:

 • fundamenty ceglane;

 • ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej i wapienno-piaskowej, na zaprawie cementowo-wapiennej;

 • ściany wewnętrzne lekkie w technologii GK na ruszcie stalowym z profili ocynkowanych;

 • stropy nad piwnicami masywne ceglane, założone na łuku odcinkowym;

 • stropy między piętrowe drewniane, belkowe;

 • dach – konstrukcja drewniana, pokrycie – papa termo zgrzewalna;

 • kominy w technologii ceramicznej;

 • obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej;

 • tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i gładzie gipsowe;

 • sufity – gładź gipsowa i malowanie;

 • posadzki w zależności od rodzaju pomieszczenia – płytki gresowe, parkiet, panele podłogowe, deski podłogowe.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z PROJEKTU – PIERWSZA KONDYGNACJA

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

0.1

HALL

42,0

0.2

RECEPCJA

6,50

0.3

BAGAŻ

3,90

0.4

POM. GOSP.

4,00

0.5

KORYTARZ

11,30

0.6

KUCHNIA

37,50

0.7

KUCHNIA ZIMNA

13,70

0.8

ZMYWALNIA NACZYŃ

11,20

0.9

KORYTARZ

25,30

0.10

PRZYGOTOWANIE MIĘSA

9,70

0.11

MYCIE JAJ

1,80

0.12

MAG. CHŁODNICZY

9,70

0.13

MAGAZYN

2,60

0.14

MAG. PROD. SUCHYCH.

5,40

0.15

MAGAZYN

2,60

0.16

MAG. NAPOJÓW NR 1

4,80

0.17

OBR. WARZYW I ZIEMIOPŁODÓW

6,00

0.18

MAG. WARZYW I ZIEMIOPŁODÓW

5,90

0.19

KORYTARZ

5,20

0.20

SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW

10,30

0.20.1

ŁAZIENKA DLA PRAC.

2,80

0.21

KORYTARZ

32,90

0.22

WC DAMSKIE

3,10

0.23

WC MĘSKIE

4,40

0.24

POMIESZCZENIE REKREACYJNE

34,80

0.25

JACUZZI

15,50

0.25.1

WC

1,00

0.25.2

PRYSZNIC

1,70

0.26

SAUNA

2,90

0.27

MAGAZYN

2,50

0.28

POMIESZCZENIE REKREACYJNE

33,40

0.29

POKÓJ

20,70

0.29.1

ŁAZIENKA

3,60

0.30

POKÓJ

19,20

0.30.1

ŁAZIENKA

3,60

0.31

POKÓJ

20,50

0.31.1

ŁAZIENKA

3,00

0.32

POKÓJ

18,0

0.32.1

ŁAZIENKA

3,00

0.33

KOTŁOWNIA

5,20

0.34

MAGAZYN SPRZĘTU GOSP.

8,10

0.35

POM. SOCJ. KONSERWATORA

4,70

0.35.1

WC KONSERWATORA

2,20

 

RAZEM

466,2

  

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – DRUGA KONDYGNACJA

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

1.1

KAWIARNIA

96,0

1.2

SALA JADALNA

291,7

1.3

SCENA Z ZAPLECZEM

29,5

1.4

MAGAZYN+KLATKA

5,3

1.5

PRZED. WC

4,9

1.5.1

WC DAMSKIE

12,4

1.5.2

WC NIEPEŁN.

4,9

1.5.3

WC MĘSKIE

12,8

1.6

WINDA ZWROT

1,0

1.7

WINDA ROZPR. POSIŁKÓW

7,9

1.8

POKÓJ

11,6

1.8.1

ŁAZIENKA

2,9

1.9

POKÓJ

10,9

1.9.1

ŁAZIENKA

3,0

1.10

HALL

15,7

1.11

POKÓJ

16,8

 1.11.1

ŁAZIENKA

3,6

1.12

POKÓJ

14,9

1.12.1

ŁAZIENKA

3,7

 

RAZEM

549,5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – TRZECIA KONDYGNACJA

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

PARTER

2.1

ANTRESOLA

8,6

2.2

KORYTARZ

27,3

2.3

POKÓJ

19,7

2.3.1

ŁAZIENKA

2,5

2.4

POKÓJ

17,3

2.4.1

ŁAZIENKA

2,6

2.5

POKÓJ

19,6

2.5.1

ŁAZIENKA

2,9

2.6

POKÓJ

26,8

2.6.1

ŁAZIENKA

3,9

2.7

POKÓJ

17,2

2.7.1

ŁAZIENKA

4,4

2.8

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

39,5

2.9

GALERIA

130,1

 

RAZEM

322,4

Według Uchwały Nr XL/415/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dragacz, nieruchomość znajduje się w strefie A – tj. w strefie rolniczo – osadniczej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej „A”.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi wojewódzkiej DW207 oraz posiada urządzony zjazd (Decyzja ZDW.T1e.5251-120/1/09 z dnia 27 października 2009 r. wyrażająca zgodę na lokalizację zjazdu publicznego z działki 196/1 na drogę wojewódzką Nr 207 relacji Lubień-Dragacz-Michale-Grudziądz)

Suma oszacowania wynosi 1 091 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 818 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 120,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-05-2024r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…)

położonego: 86-122 Różanna, 14/2,

dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00035425/2 [NKW: BY1S/00035425/2].

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym, parterowym wybudowanym w 1950 roku, w zabudowie wolnostojącej. Budynek położony jest w miejscowości Różanna nr 14 gmina Bukowiec, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 310,00 m2. Ściany budynku murowane z elementów małowymiarowych – pustaki z betonu komórkowego i cegły, stropnad parterem drewniany przykryty dachem konstrukcji drewnianej kryty papą. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek ocieplonystyropianem, z elewacjąwykonana tynkiem mineralnym. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Budynek w bez podpiwniczenia. Teren nie zagospodarowany do komunikacji pieszej. W podwórzu postawiono blaszane garaże które nie są trwale z gruntem związane. Budynek w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. W sąsiedztwie bloki wzniesione przez byłe Państwowe Gospodarstwa Rolne – po prywatyzacji w budynkach wyodrębniono samodzielne lokale mieszkalne i sprzedano użytkownikom lokali z bonifikatą. Budynek usytuowany jest w centrum wsi.

Budynek wzniesiono na działce nr 5/23 o powierzchni 0,1300 ha w obrębie ewidencyjnym nr 0016. Grunt jest własnością właścicieli lokali w udziałach – wspólnota mieszkaniowa budynku Różanna 14.

Teren jest płaski, działka w kształcie nieregularnym. Na terenie działki wzniesiono budynek mieszkalny z czterema mieszkaniami w układzie zabudowy wolnostojącej. Między budynkami teren zielony niezagospodarowany w dalszym otoczeniu grunty orne uprawiane rolniczo.

Lokal o niskim standardzie. W lokalu występują zawilgocenia i zagrzybienia w części lokalu właściciel prowadzi remont. W lokalu wymieniono okna z drewnianych na PVC.

Właściciel lokalu zbudował sieć centralnego ogrzewania zasilaną z kotła węglowego zainstalowanego w części kuchennej, podgrzewanie wody z kotła węglowego. W kuchni zamontowano kuchnię gazową zasilaną z butli.

Dane inwentaryzacyjne lokalu:

Lokal położony na:

Parter

Układ funkcjonalny:

 

2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu

59,00 m2

Udział w nieruchomości wspólnej

1/4

Lokal wyposażony jest w instalację: zimnej wody użytkowej, kanalizacyjną, elektryczną. Ogrzewanie lokalu i ciepła woda użytkowa z kotła węglowego, zainstalowanego w pomieszczeniu wydzielonym z kuchni ściankami lekkimi na stelażu płyt kartonowo gipsowych.

Standard lokalu:

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Wykończenie podłóg

Wykończenie ścian

1.

Przedpokój

Płytki ceramiczne

Malowane farbami emulsyjnymi

2.

Pokój

Panele podłogowe

Malowane

3.

Kotłownia (wydzielona z kuchni)

Płytki ceramiczne

Płytki ceramiczne

4.

Kuchnia

Płytki ceramiczne

Płytki ceramiczne do wys. 1,4 m powyżej malowane

5.

Pokój w remoncie

Posadzka cementowa

Malowane farbami emulsyjnymi

6.

Łazienka

Płytki ceramiczne

Płytki ceramiczne

7.

Pokój

Panele podłogowe

Malowane farbami emulsyjnymi

Okna pcv drzwi zewnętrzne płycinowe , wewnętrzne płycinowe.

Teren działki nr 5/23 nie jest pobjeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniua terenu. Na dzień opisu budynek uzytkowany jest na potrzeby mieszkaniowe. Ogólny plan zagospodarowania przewidują zapisy Uchwały nr L/312/2023 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2023 roku w sprawie ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec.

Dojazd do budynku drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania wynosi 68 450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 337,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 845,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 67/23

w dniu 15-05-2024 r. o godz. 12:30

w kancelarii komornika pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 86-140 Biechówko, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00056881/9, będącej własnością dłużnika: (…).

Opis nieruchomości: Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę gruntu nr 406 użytkowanej na potrzeby produkcji rolnej. Nieruchomość położona w miejscowości Biechówko gmina Drzycim. Powierzchnia działki 7,6640 ha, użytkowana rolniczo, o dobrej kulturze rolnej, bez przeszkód naturalnych. Dla działki określono wskażnik bonitacji wynoszący W = 1,1147.

Działka gruntu położona na obszarze bez ryzyka wystąpienia podtopień z tytułu występowania wód z rzek spowodowanych wzrostem poziomu wody w czasie roztopów i obfitych opadów deszczu.

Zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy zapisanym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim przyjęte uchwałą nr XVII/137/2001 z 2001 r. teren nieruchomości znajduje się w obszarze gruntów rolnych.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej działki nr 413 – droga gminna.

Suma oszacowania wynosi 517 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 388 350,00 zł.

Zgodnie z art. 867 z ind.1 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. w kwocie 51 780,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w kwocie 51 780,00 zł.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. z art. 10136 k.p.c.).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

zawiadamia, iż obecnie nie wyznaczono terminu licytacji ruchomości.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak