LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-134 Dragacz, Michale,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20779 [NKW: BY1S/00020779/0]

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w  ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 196/1 o powierzchni 0,4344 ha. Działka ma kształt nieregularny; teren ogrodzony, z deniwelacjami. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe. Na nieruchomości znajduje się zabytkowy budynek z 1898 r. zwany „Białą Karczmą”, jest to obiekt murowany, wielobryłowy, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, częściowo parterowy z  poddaszem użytkowym, częściowo piętrowy, o  dachu wielospadowym krytym papą. Powierzchnia użytkowa budynku Pu=1338,3 m2, powierzchnia zabudowy Pz =698 m2. W obiekcie poza częścią piwniczną i częścią restauracyjną znajduje się także część hotelowa. Na poziomie piwnicy znajdują się dwie sale, jedna o powierzchni ok. 125 m2, druga ok. 50 m2 oraz część magazynowa, toalety, kotłownia. Druga kondygnacja obejmuje część restauracyjną z salą balową ok 300 m2, kuchnie z zapleczem oraz część biurową. Ostatnia, trzecia kondygnacja to część hotelowa (pięć pokoi) i strych. Budynek wyposażony jest w klimatyzatory oraz monitoring. Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego (A1419). Nieruchomość w całości ogrodzona, posiada infrastrukturę drogowo-parkingową, częściowo utwardzoną kostką brukową. Stan zagospodarowania działki w  granicach zabudowy ocenia się jako dobry. Nieruchomość wyposażona w przyłącze energetyczne (ze słupa – 46 KV ENEA), wodociągowe, kanalizacyjne. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi wojewódzkiej DW207 oraz posiada urządzony zjazd (Decyzja ZDW.T1e.5251-120/1/09 z dnia 27 października 2009 r. wyrażająca zgodę na lokalizację zjazdu publicznego z działki 196/1 na drogę wojewódzką Nr 207 relacji Lubień-Dragacz-Michale-Grudziądz). Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą NR XVI/101/08 Rady Gminy Dragacz z 27 sierpnia 2008 r. nieruchomość znajduje się w strefie wielofunkcyjnej, na terenach zainwestowanych, w  strefie konserwatorskiej.

Suma oszacowania wynosi 847 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 635 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości

położonej: 86-100 Świecie, Hallera 3/18a,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41578 [NKW: BY1S/00041578/4], należącego do dłużnika: (…).

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 18A wraz z udziałem wynoszącym 31/1101 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem, położony w Świeciu, przy ul. Hallera 3. Lokal położony jest na poddaszu w budynku 4-kondygnacyjnym, wzniesionym w technologii wielkiej płyty około 1962 r. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 21,88 m2, na którą składają 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC.

Do lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Hallera 3/18a przynależy pomieszczenie piwnicy
o powierzchni 9,03 m
2.

Suma oszacowania udziału wynosi 20 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 080,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2022r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12, w sali numer 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-105 Świecie, Drozdowo 20,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55686 [NKW: BY1S/00055686/5]

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 40/3 o powierzchni 650 m2. Działka ma kształt regularny (prostokątny), teren działki płaski, ogrodzony, z urządzonymi podjazdami i dojściami do budynku mieszkalnego. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o Pu = 89,40 m2 oraz drewnianym budynek gospodarczy. Na nieruchomości znajduje się roślinność ogrodowa. Teren działki od frontu ogrodzony płotem z przęseł drewnianych na konstrukcji stalowej, osadzonych pomiędzy słupkami stalowymi, pozostałe granice ogrodzone płotem z siatki stalowej na podmurówce betonowej. Działka posiada urządzone sieciowe przyłącza takie jak energetyczne i wodociągowe. Przyłącze kanalizacyjne zrealizowane zostało poprzez wybudowanie zbiornika typu szambo. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi droga asfaltową.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej – działki drogowej nr 13 (1293C).

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu nr 185/12 z 29 listopada 2012 r. przedmiot opisu i oszacowania znajduje się w strefie oznaczonej symbolem R-O: główne funkcje i założenia: kontynuacja obecnego charakteru, utrzymanie funkcji rolniczej; rozwój zagospodarowania: na bazie uzupełnienia istniejącej zabudowy.

Suma oszacowania wynosi 309 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2022r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej: 86-122 Bukowiec, Tuszynki 19, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7594 [NKW: BY1S/00007594/2], należącego do dłużnika: (…).

Nieruchomość gruntowa zabudowana, o charakterze gospodarstwa rolnego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 14 o powierzchni 2,50 ha położona
w m. Tuszynki 19, gmina Bukowiec, powiat świecki. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr  BY1S/00007594/2.

Działka ma kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, teren płaski, częściowo ogrodzony. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIVb 0,48 ha, RV 0,92 ha, S_RIVb 0,27 ha, PsV, 0,14 ha, Br-RIVb 0,15 ha, N 0,01 ha, LsVI 0,53 ha. Obszar zalesiony objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu (wg banku danych o lasach jest to w części drzewostan brzozowy, w części sosnowy z pojedynczymi dębami w wieku około 24 lat).

Stan zagospodarowania działki w granicach zabudowy ocenia się jako pogorszony, graniczący
z dewastacją. Kultura utrzymania części o charakterze rolnym – niska, drzewostan wykazuje brak zabiegów pielęgnacyjnych. Na nieruchomości znajduje się murowany budynek jednorodzinny, parterowy ze strychem, z dachem dwuspadowym krytym eternitem o Pz = 107 m
2, wzniesionym
w 1910 r. oraz budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, murowany, o Pz = 36 m
2 wzniesiony
w 1970 r., budynek inwentarski jednokondygnacyjny, murowany, o Pz = 149 m
2 wzniesiony w 1920 r., budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, murowany, o Pz = 108 m2 w budowie, budynek składowy jednokondygnacyjny, murowany, o Pz = 25 m2 wzniesiony w 1982 r. Nieruchomość wyposażona w przyłącze energetyczne ze słupa, wodociągowe, kanalizacyjne – prawdopodobnie zbiornik typu szambo, telekomunikacyjne. Brak informacji o dzierżawie nieruchomości. Na nieruchomości posadowione są dwa słupy energetyczne.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową, z której następuje zjazd na drogę gminną o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej
o randze drogi powiatowej 1276C – działki drogowej nr 31, poprzez działkę nr 15 – drogę gminną bez kategorii drogi (KW nr BY1S/00029060/0).

Zgodnie z postanowieniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą NR XXII/141/12 Rady Gminy Bukowiec z 30 października 2012 r. nieruchomość znajduje się w strefie osadniczo-turystycznej, na obszarze użytków rolnych i lasów, w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Czyżkówko”.

Suma oszacowania wynosi 44 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2022r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Świecie, Wiąg,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28227 [NKW: BY1S/00028227/2].

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr ewidencyjnych 9/6 oraz 14
o łącznej pow. 1,2624 ha. Nieruchomość nie stanowi jednego rozłogu. Bezpośredni dojazd do działki 9/6 drogą gruntową. Do działki nr 14 brak bezpośredniego dojazdu.

Działka nr 9/6 o powierzchni 0,4224 ha sklasyfikowana jako RII – 0,0442 ha, RIIIa – 0,0925 ha, S-RII 0,1723 ha oraz Br-RII – 01134 ha. Działka posiada kształt wielokąta. Teren niezagospodarowany, częściowo (od strony drogi dojazdowej) ogrodzony płotem z siatki stalowej, posiada dostęp do przyłącza energetycznego. Na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze w pogorszonym stanie techniczno-użytkowym. Budynki wzniesione zostały w 1970 r. mają odpowiednio, budynek nr 304 powierzchnię zabudowy Pz = 130 m2, budynek nr 305 Pz = 152 m2. Są to budynki jednokondygnacyjne z dachami symetrycznie dwuspadowymi, pokrytymi eternitem. Do budynku nr 304 przylega 1-kondygnacyjne pomieszczenie gospodarcze o Pz około 20 m2 z dachem jednospadowym krytym eternitem. Bezpośredni dojazd do działki drogą gruntową.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej (031021C) – działki drogowej nr 13/4 – poprzez działkę nr 31 stanowiącej drogę gminną bez kategorii drogi. Działki 13/4 i 31 opisane są w KW nr BY1S/00027789/2.

Działka nr 14 o powierzchni 0,84 ha sklasyfikowana jako LsVI. Działka posiada kształt nieregularny,
z bardzo dużymi deniwelacjami terenu, porośnięta jest drzewostanem liściastym oraz krzakami i stanowi rodzaj parowy (wąwozu). Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, położna jest w odległości około 125 m od linii brzegowej rzeki Wisły.

Nieruchomość według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się: działka 9/6 w strefie zabudowy miejscowości – do adaptacji, modernizacji
i uzupełnień, działka nr 14 znajduje się terenie, dla którego nie przewiduje się zmiany przeznaczenia.

Suma oszacowania wynosi 37 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…), (…) oraz (…) – w udziałach wynoszących odpowiednio 4/6 oraz po 1/6 części. Przedmiotowe udziały składają się na pełne prawo własności nieruchomości położonej: 86-100 Świecie, Wojska Polskiego 71a/7, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29843 [NKW: BY1S/00029843/3].

Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem wynoszącym 48/1076 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem, położony na III piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 71a. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,17 m2, na którą składają się 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC oraz przedpokój.

Łączna suma oszacowania wynosi 198 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 12 – w sali nr 25 – odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…)

położonego: Siemkowo 10/2,

dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40251 [NKW: BY1S/00040251/9].

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny numer 2 położony na parterze budynku w Siemkowie nr 10 o powierzchni 65,00 m2, na którą składają się 3 pokoje, przedpokój, kuchnia oraz łazienka. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 12,20 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 7,20 m2.

Suma oszacowania wynosi 82 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2022r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Katarzyna Szczukowska

położonego: Dragacz, Libeckiego 5/27, Grupa,

dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56418 [NKW: BY1S/00056418/3].

Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny nr 27 położony w Grupie przy ul. Libeckiego 5. Lokal położony jest na III piętrze i związany jest z nim udział wynoszący 507/30617 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu pod budynkiem oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/116 o powierzchni 0,4090 ha, opisanej w BY1S/00045092/1. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,80 m2, na którą składają się 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 2,9 m2

Suma oszacowania wynosi 145 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

zawiadamia, iż aktualnie nie wyznaczono terminu licytacji ruchomości,. 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak