LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-05-2023 r. o godz.11:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

należącego do dłużnika: (…)

położonego: 86-170 Nowe, ul. Fabryczna 1b/9,

dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49244 [NKW: BY1S/00049244/0].

Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny 9B w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Nowem o powierzchni użytkowej 63,97 m2, na którą składają się 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 9,15 m2 . Z lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący 7312/150226 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek gruntu pod budynkiem oznaczonych numerami ewidencyjnymi 533/3, 534/4 o łącznej powierzchni 0,5337 ha opisanych w KW BY1S/00049165/2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 31-05-2023 r. o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 180 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2938/19, Km 1794/22, GKm 47/22, GKm 73/22, Km 2536/22, GKm 81/22, Km 2536/22, GKm 19/23

w dniu 14-06-2023 r. o godz. 11:00

w kancelarii komornika pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1

rozpocznie się, w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości położonej w m. Zalesie Królewskie, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00037146/6, będącej własnością dłużnika: (…) i (…) – na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 41 i 206/1 o łącznej powierzchni 3,78 ha, położona w m. Zalesie Królewskie, gmina Świekatowo, woj. kujawsko – pomorskie.

Działki nie stanowią zwartego rozłogu.

Działka 41 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako ŁV 1,42 ha oraz W 0,03 ha. Nieruchomość usytuowana w  bezpośrednim sąsiedztwie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Brak dostępu do sieciowej infrastruktury technicznej.

Bezpośredni dojazd do działki nieurządzonymi drogami gruntowymi. Dojazd utrudniony z uwagi na jakość dróg dojazdowych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej nr 030308C (działki nr 219/1) poprzez działkę drogową nr 192 lub 211/1, które nie posiadają kategorii drogi publicznej. Działki opisane są w  KW BY1S/00031323/9, stanowią własność Gminy.

Działka 206/1 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako ŁIV 0,6 ha, ŁV 0,66 ha oraz N 1,07 ha. Nieruchomość usytuowana w  bezpośrednim sąsiedztwie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Brak dostępu do sieciowej infrastruktury technicznej. Działka porośnięta roślinnością charakterystyczną dla gruntów podmokłych.

Bezpośredni dojazd do działki nieurządzonymi drogami gruntowymi. Dojazd utrudniony z uwagi na jakość dróg dojazdowych.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej nr 030308C (działki nr 219/1) poprzez działkę drogową bez kategorii drogi nr 211/1 (działki opisane są w  KW BY1S/00031323/9, stanowią własność Gminy).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą nr XXX/143/2009 Rady Gminy Świekatowo z 18 września 2009 r. nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych na mapie studium literą „E” – strefa ekologiczna

Suma oszacowania wynosi 139 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 104 250,00 zł.

Zgodnie z art. 867 z ind. 1 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. w kwocie 13 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. z art. 10136 k.p.c.).

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości

należącego do dłużnika: (…).

Nieruchomość położona jest: 86-182 Małe Łąkie, zaś Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomosci księgę wieczystą o numerze KW 11801 [NKW: BY1S/00011801/8].

Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 39/1 i 97/1 o łącznej powierzchni 0,0936 ha, położona w m. Małe Łąkie 31, gm. Świekatowo, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.

Stan techniczno–użytkowy nieruchomości

Działki nie stanowią zwartego rozłogu.

Działka nr 97/1 o powierzchni 0,0887 ha, sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowa, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren z deniwelacjami, ogrodzony (ogrodzenie o słabym stanie techniczno-użytkowym). Obszar nieruchomości niezagospodarowany, zabudowany budynkiem mieszkalnym, który według kartoteki budynków został wzniesiony w 1900 r. i ma 96 m2 powierzchni zabudowy. Dodatkowo na nieruchomości zlokalizowany jest budynek gospodarczy o Pz = 63 m2 z 1900 r., a także budynek gospodarczy o Pz = 24 m2 z 1960 r. Energia do budynku pobierana jest bezpośrednio ze słupa energetycznego, woda – z własnego ujęcia, kanalizacja – zbiornik typu szambo.

Schody, którymi dawniej wchodziło się do budynku, na dzień oględzin są częściowo usytuowane na – działce 53/2 – jest to wada prawna nieruchomości.

Działka nr 39/1 o powierzchni 0,0049 ha, sklasyfikowana jako RIIIb – grunty orne, ma kształt wydłużonego trójkąta, jest niezabudowana. Obszar działki stanowi wycinek skarpy porośnięty zielenią.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej, działki drogowej nr 39/2 (nr drogi 1265C; KW BY1S/00049293/8), poprzez działkę nr 53/2, która znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. (działka 53/2 również opisana jest w KW nr BY1S/00049293/8). Prawny sposób korzystania z działki 53/2 nie jest uregulowany z właścicielem opisywanej nieruchomości. Podobnie jak brak jest informacji dotyczącej regulacji zjazdu i wjazdu z i do drogi publicznej.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Rady Gminy Świekatowo Nr XXX/143/09 z dnia 18 września 2009 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie mieszkaniowej – na obszarze zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i drobną wytwórczością oraz rekreacyjnej

z dopuszczeniem zalesień; w strefie ochrony konserwatorskiej „B” i ochrony archeologicznej „W”

Suma oszacowania udziału wynosi 28 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2023r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-131 Białe 27,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20725 [NKW: BY1S/00020725/7].

Opis nieruchomości: nieruchomość rolna, zabudowana, oznaczona jako działka ew. nr 2/1 o powierzchni 0,5325 ha położona w m. Białe nr 27, gmina Jeżewo, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.

Działka ewidencyjna nr 2/1 o powierzchni 0,5325 ha sklasyfikowana jako RIIIb (0,0870 ha), S-RIIIB (0,1739 ha), S-RIVa (0,0755 ha) oraz B (0,1961 ha) o kształcie regularnym, po obrysie zbliżony do trapezu, teren płaski, częściowo ogrodzony w obrębie zabudowy, niezagospodarowany, porośnięty chwastami, pojedynczymi drzewami i krzewami. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe. Na nieruchomości usytuowany jest słup energetyczny wraz z napowietrzną linią energetyczną, z którego pobierana jest energia. Przyłącze kanalizacyjne zrealizowane zostało poprzez wybudowanie zbiornika typu szambo.

Na działce znajduje się:

– murowany budynek jednorodzinny o powierzchni zabudowy Pz = 55 m2 (wg. kartoteki budynków), Pu = 44,5 m2; wzniesiony około 1936 r. w dostatecznym stanie technicznym;

– murowany budynek gospodarczy o Pz = 112 m2 (wg. kartoteki budynków), wzniesiony
w 1936 r. w pogorszonym stanie technicznym;

– pozostałości po budynku gospodarczym;

– drewniana szopa wymagająca rozbiórki oraz studnia.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – działki drogowej nr 7, drogi nr 030601C.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżewo zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XIV/103/2012 z 28 marca 2012 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenach wielofunkcyjnej zwartej zabudowy wsi.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komorniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-06-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…), (…) – w udziałach po 1/2 części każdy

położonej: 86-131 Jeżewo, Krąplewice 26K,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 50788 [NKW: BY1S/00050788/5].

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 24/6 i 24/7 o łącznej powierzchni 0,2034 ha, Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: działka nr 24/6 – B (0,0996 ha), działka nr 24/7 RIVb (0,0100 ha), RV (0,0836 ha) Bi (0,0102 ha).

Działki stanowią zwarty rozłóg o nieregularnym kształcie, teren płaski, ogrodzony częściowo płotem z siatki stalowej, od frontu przęsła stalowe, jednostronnie obłożona drewnianymi sztachetami. Obszar nieruchomości zagospodarowany zielenią o niskiej kulturze utrzymania, z urządzonym podjazdem i dojściem do budynku. Na działce 24/6 znajduje się murowany budynek jednorodzinny, jednokondygnacyjny z dachem wielospadowym o powierzchni zabudowy Pz = 243 m2, wzniesiony w 2007 r. Do budynku jednorodzinnego przylega jednokondygnacyjny, murowany budynek gospodarczy o Pz = 65 m2 wzniesiony w 2008 r. jednokondygnacyjny, murowany budynek gospodarczy o Pz = 65 m2 wzniesiony w 2008. W drodze przebiega sieć wodociągowa, na działce sąsiedniej przebiega napowietrzna linia energetyczna. Według rysunku planu część nieruchomość znajduje się w strefie uciążliwości linii energetycznej SN15 kV. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej, działki drogowej nr 19 (nr drogi 0306011C) przez działką drogowa nr 24/5 bez kategorii drogi. Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN – na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Łącznej sprzedaży podlegają dwa udziały w prawie własności nieruchomości po 1/2 części, które składają się na pełne (całe) prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Zaoferowana przez nabywcę cena zostanie zaliczona w udziale po 1/2 na nabycie udziału należącego do (…) (udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości) oraz udziału należącego do (…) (udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości).

Łączna suma oszacowania dwóch udziałów oszacowania wynosi 428 000,00zł, zaś łączna cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 321 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2023r. o godz. 14:00 w lokalu:

86-105 Świecie, ul. Chopina 53

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT KANGOO 1.9 D RO K PROD.

2000

.nr rej. CSW33E6, VIN VF1FC0DAF23540929

1 [szt.]

4 000,00 **)

3 000,00

2

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN CADDY 1,9 SD I ROK

PROD. 2001 KOLOR: BIAŁY

.nr rej. CSW40P2, VIN WV1ZZZ9KZ1R523345, kolor biały

1 [szt.]

4 000,00 **)

3 000,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2023r. o godz. 14:30 w lokalu:

86-105 Świecie, ul. Chopina 53

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FORD TRANSIT ROK PROD. 2009

KOLOR: SZARY / SREBRNY

.nr rej. CSW92X6, VIN WF0XXXTTFX9G64788, kolor szary / srebrny

1 [szt.]

3 000,00 **)

2 250,00

2

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN LT 35 ROK PR OD.

1997 KOLOR: ZIELONY

.nr rej. CSW7U19, VIN WV1ZZZ2DZWH006446, kolor zielony

1 [szt.]

5 000,00 **)

3 750,00

3

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DODGE RAM VAN ROK PROD. 2000

KOLOR: CZARNY

.nr rej. C0IPGTI, VIN 1C4GYN7M5XU154011, kolor czarny

1 [szt.]

6 000,00 **)

4 500,00

4

SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI KOMBI

ROK PROD. 1999 KOLOR: CZARNY

.nr rej. CSW9J52, VIN WVWZZZ3BZXE365002, kolor czarny

1 [szt.]

5 000,00 **)

3 750,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak