LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Świecie, ul. Agrestowa 16

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 54789 [NKW: BY1S/00054789/0].

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2942 o powierzchni 0,0895 ha, położona w Świeciu przy ul. Agrestowej 16.

Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu, teren płaski, ogrodzony. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: B – tereny mieszkaniowe. Od frontu nieruchomość jest zagospodarowana, wykonany został podjazd i podejście do budynku z kostki polbruk. Na nieruchomości znajduje się murowany budynek jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, z dachem krytym dachówką ceramiczną o powierzchni użytkowej Pu = 160,03 m2 plus powierzchnia strychu 19,6 m2, powierzchni zabudowy Pz = 144,97 m2, wzniesiony w latach 2010 – 2012 r. oraz budynek garażowo – gospodarczy jednokondygnacyjny ze strychem, murowany, z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną o Pu =39,28 m2 oraz Pz = 46,55 m2.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej, działki drogowej nr 771/4 (nr drogi 031302C).

W odległości 250 m od nieruchomości przebiega droga powiatowa 1252C.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 364/06 z dnia 24 maja 2006 r. nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem N45MN – teren o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 417 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2021r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-120 Pruszcz, Parlin,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 62424 [NKW: BY1S/00062424/3].

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 26/2 o powierzchni 0,0188 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako dr – droga. Nieruchomość ma charakter wewnętrznej drogi dojazdowej. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozproszonej zabudowy siedliskowej. Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe i telekomunikacyjne. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna. W pobliżu działki znajduje się przyłącze energetyczne.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaktową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej nr 03113C (działka nr 7).

Zgodnie z postanowieniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą nr LVIII/377/2010 Rady Gminy Pruszcz z 13 września 2010r. nieruchomość znajduje się na terenach rolnych z funkcją osadniczą o charakterze zabudowy rozproszonej.

Suma oszacowania wynosi 1 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 975,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-130 Laskowice, ks. Kubsza 13,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42250 [NKW: BY1S/00042250/6].

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 35/18 o powierzchni 0,0776 ha, położona w Laskowicach w obrębie 13, przy ul. ks. Kubsza 13, w gminie Jeżewo, powiecie świeckim, woj. kujawsko-pomorskim. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr BY1S/00042250/6.

Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu, teren płaski, częściowo ogrodzony. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: B – tereny mieszkaniowe. Obszar nieruchomości o bardzo słabym stopniu zagospodarowania, porośnięty drzewami, zachwaszczony. Na nieruchomości znajduje się murowany budynek jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym o Pu = 187,0 m2 plus garaż
o powierzchni 16,3 m
2 i powierzchni zabudowy Pz = 161,7 m2. Obiekt częściowo podpiwniczony z dachem wielospadowym krytym dachówką z około 2007 r. Budynek wzniesiony na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Nr.7351-61/99 z 28 września 1999 r. Według kartoteki budynku obiekt został oddany do użytkowania. Według informacji uzyskanej z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Inwestor zawiadomił organ o zakończeniu budowy zgodnie z obowiązkiem wynikającym z pozwolenia na budowę. Nieruchomość wyposażona w przyłącze wodociągowe, energetyczne i kanalizacyjne. Dodatkowo na nieruchomości zewidencjonowany jest zbiornik typu szambo.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą utwardzoną kostką typu Polbruk. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – działki drogowej 35/3 (KW BY1S/00029025/3) poprzez działkę drogową gminną nr 35/22 (KW BY1S/00029025/3) bez kategorii drogi.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Jeżewie Nr V/33/99 z 28 stycznia 1999 r. nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 317 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2021r. o godz. 12:00 w lokalu:

Świecie, ul. Piłsudskiego 11/28

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SKODA ROOMSTER

.nr rej. CSWLT02, VIN TMBMC25J675029330, rok produkcji 2006, data nast. bad. 2020-01-21 00:00:00

1 [szt.]

12 000,00 **)

6 000,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak