LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

należącego do dłużnika: (…)

położonego: 86-100 Świecie, Wojska Polskiego 163/39,

dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 35043 [NKW: BY1S/00035043/0]

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 39 wraz z udziałem wynoszącym 25/3132 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem.

Lokal położony jest na IV piętrze w budynku 5-kondygnacyjnym, wzniesionym w technologii wielkiej płyty.

Powierzchnia lokalu wynosi 25,49 m2 i składa się na nią pokój, łazienka z WC, kuchnia orazprzedpokój.

Suma oszacowania wynosi 84 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-131 Jeżewo, Lipienki,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 9290 [NKW: BY1S/00009290/5]

Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 6/2 o powierzchni 0,28 ha sklasyfikowana jako RIVb (0,22 ha) oraz B (0,06 ha).

Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostce B2B – ekologiczno-rolniczej, na terenach wielofunkcyjnej zwartej zabudowy wsi.

Na działce znajduje się murowany budynek jednorodzinny o powierzchni zabudowy Pz = 75 m2, powierzchni kondygnacji nadziemnych 112,5 m2, wzniesiony około 1930 r. oraz drewniana szopa (obiekt nie figuruje w kartotece budynków).

Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości

należącego do dłużnika: (…)

położonej: 86-170 Nowe, Zduńska 15-17,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 31413 [NKW: BY1S/00031413/7]

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1144/2, 1144/4, 1144/5 o łącznej pow. 0,3671 ha. Nieruchomość położona jest przy ul. Zduńskiej 15-17 w m. Nowe, obr. 0001, gmina Nowe, powiat świecki.

Nieruchomość składa się z trzech działek, które stanowią jeden rozłóg o kształcie nieregularnego wielokąta. Nieruchomość posiada urządzone przyłącze wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz energetyczne. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: działka nr 1144/2 – B (tereny mieszkaniowe, pow. 0,3080 ha) oraz Lz (tereny zadrzewione i zakrzewione, pow. 0,0168 ha); działka nr 1144/4–Ba(tereny przemysłowe o pow. 0,0082 ha); działka nr 1144/5 – B (tereny mieszkaniowe o pow. 0,0341 ha).

Na działce nr 1144/2 posadowiony jest budynek mieszkalny o Pu = 47,88 m2, z początku XX w. (nr ew. 230) oraz 2 budynki niemieszkalne, magazynowo – warsztatowe o Pu 650 m2 i 170 m2 wzniesione w latach 60-70 tych XX w. (nr ew. 229 i 231). Na działce nr 1144/4 znajduje się stacja transformatorowa (nr ew. 232).

Działka ogrodzona płotem z siatki stalowej. Wejście na nieruchomość poprzez stalową furtka i 2 bramy wjazdowe. Tylna część działki kończy się skarpą i nie jest ogrodzona. Pomiędzy dwukondygnacyjnym i jednokondygnacyjnym budynkiem warsztatowym zlokalizowana jest wiata konstrukcji stalowej pokryta blachą falistą.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – działki drogowej nr 1124/1.

Według Planu zdecydowana większość nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem D2MW/MN/U część obszaru nieruchomości znajduje się w strefie D3ZP/ZN. Poza tym obszar lokalizacji nieruchomości usytuowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej i OW ochrony archeologicznej oraz w strefie ochrony ekspozycji.

Suma oszacowania wynosi 153 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-120 Pruszcz, Luszkówko,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BY1S/00054553/7]

Nieruchomość stanowi niezabudowną działkę nr 65/2 o charakterze rolnym, która posiada kształt regularny. Nieruchomość sklasyfikowana jako grunty RIIIb (0,8555 ha), RIVa (0,3917 ha), S-RIIIb (0,1817 ha), PsIV (0,1376 ha), N (0,1339 ha).

Suma oszacowania wynosi 80 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-134 Dragacz, Nowe Marzy,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 57843 [NKW: BY1S/00057843/8]

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 171/2 o powierzchni 0,3932 ha, sklasyfikowana jako RV (0,3202 ha) oraz S-RV (0,0730 ha).

Suma oszacowania wynosi 6 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 133,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 620,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości

należącego do dłużnika: (…)

położonej: 86-160 Bzowo 33/4,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 43799 [NKW: BY1S/00043799/3]

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem wynoszącym 807/7596 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu (dz. ew. nr 35/1) oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal usytuowany jest na parterze w budynku jednopiętrowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wzniesiony w 1980 r. Lokal zajmuje 42,60 mkw powierzchni użytkowej, na którą składają się dwa pokoje, kuchnia, łazienka oraz korytarz. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 38,10 mkw.

Suma oszacowania wynosi 24 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: Stare Marzy (wg KW Stare Marze),

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4208 [NKW: BY1S/00004208/9]

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o rolniczym sposobie użytkowania, oznaczona

w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o powierzchni 2,25 ha, położna w m. Stare Marzy, obr. 0011, w gminie Dragacz.

Działka nr 44 posiada kształt regularny, po obrysie zbliżony do prostokąta, teren płaski, nie jest wyposażona w przyłącza infrastruktury technicznej. Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo, utrzymana w dobrej kulturze rolnej. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą publiczną o randze drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.

Nieruchomość sklasyfikowana jako użytek „RIVa” – 0,86 ha, „RIVb” – 0,36 oraz RV = 1,03 ha. Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie I wielofunkcyjnej – tereny rozwojowe objęte zamiarem sporządzenia mpzp.

Suma oszacowania wynosi 86 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: Świecie, ul. Klasztorna 14a/2,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42063 [NKW: BY1S/00042063/8]

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem.

Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku kamienicy wzniesionej w technologii murowanej ok. 1900 r. Na lokal składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój oraz 1/2 klatki schodowej o łącznej powierzchni 54,95 mkw.

Suma oszacowania wynosi 88 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 6/14 o pow. 0,3177 ha, na której posadowiono budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową o powierzchni użytkowej 623,8 mkw oraz wiatę stalową typu otwartego o powierzchni 94 mkw. Nieruchomość ogrodzona, teren działki częściowo utwardzony, działka uzbrojona w przyłącze energetyczne, kanalizacyjne, deszczowe, sanitarne, wodociągowe oraz telefoniczne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej;

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-141 Lniano, Ostrowite 3b,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 47746 [NKW: BY1S/00047746/5]

Suma oszacowania wynosi 180 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości należącego do dłużnika: (…)

położonej: 86-141 Lniano, Błądzim, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7638 [NKW: BY1S/00007638/3]

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 208/3 o powierzchni 1,00 ha, położona w m. Błądzim, gm. Lniano, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RV (0,4991 ha), RVI (0,3577 ha) oraz N – (0,1432 ha).

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 208/3 ma kształt regularny, teren z deniwelacjami, nieogrodzony, niezabudowany, samoistnie zarastający, nie użytkowany rolniczo. Nieruchomość nie jest wyposażona w media sieciowe. Nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej

o randze drogi powiatowej (1234C) – działki drogowej 196, poprzez działkę nr 200, która stanowi wewnętrzną drogę dojazdową i jest w zarządzie wójta gminy Błądzim. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XVIII/200/2000 Rady Gminy Lniano z dnia 15 grudnia 2000 r., działka nr 208/3 zlokalizowana jest częściowo na obszarze rolnym (grunty rolne o słabej przydatności rolniczej) częściowo na obszarze o funkcji rekreacyjno-turystycznej.

Suma oszacowania udziału wynosi 13 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 125,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 350,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2018r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul.Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: Tuszynki, gm. Bukowiec

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7596 [NKW: BY1S/00007596/6]

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 121/1 o powierzchni 3,01 ha, położona w m. Tuszynki, gm. Bukowiec, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIVb (0, 61 ha), RV (0,59 ha),

RVI (0,05 ha), ŁIV (1,65 ha), ŁV (0,21 ha), W (0,12 ha), N (0,23 ha).

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 121/1 ma kształt regularny, teren z deniwelacjami, nieogrodzony, niezabudowany, samoistnie zarastający, nieużytkowany rolniczo. Nieruchomość nie jest wyposażona w media sieciowe. Nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej

o randze drogi powiatowej – działki drogowej 142, poprzez działki nr 124 i 147, które stanowią wewnętrzną drogę dojazdową i są w zarządzie wójta gminy Bukowiec. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową. Przez działkę przebiega rów melioracyjny.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXI/141/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012 r., działka nr 121/1 zlokalizowana jest w strefie II osadniczo-turystycznej.

Suma oszacowania wynosi 31 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 625zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz. 13:30 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul.Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Sulnówko,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51214 [NKW: BY1S/00051214/8]

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/31 o powierzchni 0,042 ha położona w m. Sulnówko, obr. 0017, gmina Świecie, powiat świecki.

Działka nr 107/31 posiada kształt regularny, (wydłużonego prostokąta), niezagospodarowana, ogrodzona płotem z siatki w ramach wspólnego ogrodzenia z działką 107/29. Działka posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej; przyłącze energetyczne oraz wodno-kanalizacyjne.

Na nieruchomości znajduje się część betonowej rampy o powierzchni około 30 m2. Dojazd realizowany jest drogą publiczną o randze drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej działki ew. nr 107/30 i 103/1.

Działka nr 107/31 według zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 7MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej

i zabudowy usługowej.

Suma oszacowania wynosi 14 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-133 Mniszek,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 59654 [NKW: BY1S/00059654/0]

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 72 o powierzchni 1,08 ha, sklasyfikowana jako RVI (0,99 ha), i LsV (0,09 ha).

Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działa nr 72 znajduje się w strefie funkcjonalno-przestrzennej II – leśnej, na obszarach rolnych.

Działka nr 72 ma kształt zbliżony do prostokąta, z bezpośrednim dojazdem drogą gruntową. Teren działki płaski, nieogrodzony. Nieruchomość graniczy od zachodu z rzeką Mątawą i w tej części jest zadrzewiona.

Suma oszacowania wynosi 19 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Świecie, Sartowice,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32846 [NKW: BY1S/00032846/8]

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 12/48 o powierzchni 0,0500 ha. Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagsopodarowania Przestrzennego działka znajduje się na obszarze zabudowy miejsowości – do adaptacji, modernizacji, uzupełnień. Działka posiada kształt regularny (wydłużony prostokąt) sklasyfikowana jest jako RIIIa (0,026 ha) oraz RIVa (0,024 ha). Działaka stanowi grunt rolny o charakterze ogródka przydomowego.

Suma oszacowania wynosi 3 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz.14:35 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-113 Luszkówko 28,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 2060 [NKW: BY1S/00002060/5]

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę nr 54/4 o powierzchni 0,4669 ha. Na nieruchomości usytuowany jest murowany budynek mieszkalny, bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 136 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 27 m2. Na nieruchomości znajdują się również pozostałości po zabudowaniach gospodarskich oraz drzewa owocowe. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne z odprowadzeniem nieczystości do zbiornika typu szambo. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze publicznej o randze drogi gminnej (działka drogowa nr 107). Bezpośredni dojazd drogą gruntową. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością osobistą mieszkania. Wartość prawa znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia, stąd pozostaje w mocy po przysądzeniu prawa własności (art. 1000 § 3 k.p.c.) z zaliczeniem na cenę nabycia. Zaliczenie to zostało dokonane przy ustaleniu sumy wywołania, gdyż oszacowana wartość nieruchomości nieobciążonej wynosi 97 000,00 zł, oszacowana wartość prawa wynosi 6 600,00 zł, zaś suma wywołania obliczona została od różnicy oszacowanej wartości nieruchomości nieobciążonej, a oszacowaną wartością służebności.

Suma oszacowania wynosi 90 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 266,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 040,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-

k na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz. 14:50 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul.Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Świecie, Dworzysko 7,

dla której Sąd Rejonowy Świecie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11789 [NKW: BY1S/00011789/7]

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 116/7 o pow. 7,5326 ha, na której posadowione są budynki: mieszkalny, wiata o pow. 36,8 mkw, chlewnia-paszarnia o pow. 61,5 mkw, paszarnia-piwnica o pow. 45,5 mkw oraz garaż o pow. 81,4 mkw. Budynek mieszkalny częściowo piętrowy, niepodpiwniczony, na który składają się trzy niewydzielone lokale o łącznej powierzchnni 157,0 mkw. Na lokal nr 1 składają się dwa pokoje, korytarz oraz łazienka; lokal nr 2 złożony jest z pokoju i kuchnia; natomiast lokal nr 3 stanowi przedpokój, korytarz, kuchnię, łazienkę oraz kotłownię.

Suma oszacowania wynosi 293 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219 825,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 310,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2019r. o godz. 12:00 w lokalu:

86-141 Lniano, Brzemiona 3

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

BMW 346L 1895 cm3

.nr rej. CSWRA86, VIN WBAAL11000AX30532, rok produkcji 2000, data nast. bad. 2019-05-17 00:00:00

1 [szt.]

4 000,00 **)

3 000,00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak