LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2021 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 (sala numer 25) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Głogówko Królewskie 41C,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33500 [NKW: BY1S/00033500/8].

Przedmiotem licytacji jest działka nr 144/7 o powierzchni 0,3573 ha sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako Ba – tereny przemysłowe.

Działka ma kształt regularny zbliżony do rombu. Nieruchomość ogrodzona płotem
z paneli betonowych, wyposażona w dwie bramy przesuwne na konstrukcji stalowej. Obszar działki częściowo utwardzony nawierzchnią z płyt betonowych, z dostępem do sieciowej infrastruktury. Przyłącze kanalizacyjne zrealizowane zostało poprzez wybudowanie dwóch zbiorników typu szambo o pojemności 2000 litrów każdy. Nieruchomość zabudowana jest halą magazynową z zapleczem socjalnym z 2008 r. o powierzchni zabudowy 483 mkw i powierzchni użytkowej 472 mkw oraz budynkiem biurowo-garażowo-gospodarczym z funkcją mieszkalną z 2013 roku o powierzchni zabudowy  208 mkw i powierzchni użytkowej 305,58 mkw. Łączna  powierzchnia użytkowa budynków wynosi 777,58 m2. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej drogi powiatowej działki drogowej nr 263/1 (Nr 1289C) poprzez działkę ewidencyjną 144/3, będącą we władaniu gminy Świecie.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przedmiotowy teren leży
w strefie oznaczonej symbolem J14MN-U – tereny mieszkaniowo usługowe.

Suma oszacowania wynosi 434 0000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 325 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-12-2021r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-182 Świekatowo, Zalesie Królewskie,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56456 [NKW: BY1S/00056456/1]

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o rolniczym sposobie użytkowania, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr 417/1 o powierzchni 0,2500 ha. Działka 417/1 ma kształt regularny (wydłużonego prostokąta), posiada dostęp do drogi publicznej, jest niezabudowana i stanowi grunt rolny. Na działce 417/1 znajdują się samosiejki wierzby energetycznej. Działka o wysokim poziomie wód gruntowych.

Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako ŁIV (0,0600 ha),
ŁV (0,1600 ha), N (0,0300 ha).

Suma oszacowania wynosi 9 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-12-2021r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12, sala numer 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-141 Lniano, Błądzim,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 57767 [NKW: BY1S/00057767/1]

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 288/38 o powierzchni 0,0668 ha., sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RVI. Teren działki niezabudowany, ogrodzony. Na działce znajduje się altanka nietrwale związana z gruntem, która nie jest przedmiotem licytacji. Nieruchomość znajduje się w zasięgu podstawowej infrastruktury sieciowej – energii i wody. Nieruchomość o ograniczonej możliwości zabudowy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi wojewódzkiej – działki drogowej 273/3, poprzez wewnętrzne drogi dojazdowe – działki nr 288/18 i 273/2 (KW nr BY1S/00032967/2), będące własnością gminy, które nie posiadają kategorii drogi. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XVIII/200/2000 Rady Gminy Lniano z dnia 15 grudnia 2000 r., działka nr 288/38 zlokalizowana jest częściowo na obszarze rolnym (grunty rolne o słabej przydatności rolniczej) częściowo na obszarze o funkcji leśnej.

Suma oszacowania wynosi 10 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Obecnie brak jest licytacji ruchomości.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak