LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2023r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości należącego: (…).

Nieruchomość położona jest pod adresem: 86-100 Świecie, Al. Jana Pawła II 14/13, zaś Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KW 52958 [NKW: BY1S/00052958/2].

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 13 o pow. użytkowej 47,90 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (w gruncie i w częściach wspólnych budynku) wynoszącym 479/12540 części, położony w budynku nr 14 przy Alei Jana Pawła II w Świeciu.

Lokal mieszkalny nr 13 znajduje się na IV piętrze (5 kondygnacji) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o 5 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,90 m2 i przyjęta została na podstawie zapisów księgi wieczystej. Mieszkanie składa się z następujących pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC i przedpokój. Sprzedaży podlega udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości.

Suma oszacowania udziału wynosi 88 331,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58 887,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 833,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się druga licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-111 Gruczno, Topolinek,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11094 [NKW: BY1S/00011094/8]

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, o charakterze nieruchomości zagrodowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 156/4 o powierzchni 0,94 ha, położona w m. Topolinek, obr. 0021 Topolinek, gmina Świecie, powiat świecki.

Działka nr 156/4 sklasyfikowana jako RIVa – 0,28 ha, SRIV- 0,46 ha, ŁRIII – 0,09 ha, W – 0,01ha, B – 0,1 ha. Działka ma kształt zbliżony do litery „L”, teren działki niezagospodarowany. Działka uzbrojona w przyłącze energetyczne, woda z własnego ujęcia – studnia. Przyłącze kanalizacyjne – brak. Działka od wschodu graniczy z rowem melioracyjnym – działką nr 157/2.

Na nieruchomości znajduje się jest budynek mieszkalny o Pu = 135,3 m2 (powierzchni zabudowy ok. 160,0 m2 oraz ruiny budynku niemieszkalnego o powierzchni zabudowy ok. 60,0 m2. Bezpośredni dojazd drogą gruntową

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej nr 1285C – działki drogowej nr 115, poprzez działkę 156/3 na zasadach służebności przejazdu i przechodu. Prawo zostało ujawnione w Dziale III KW właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 156/3.

Działka nr 156/4 według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie polityki przestrzennej „E” – strefa ekologiczna. Główne funkcje i założenia rozwoju: podporządkowanie rozwoju priorytetowi ochrony środowiska, kontynuacja obecnego charakteru, utrzymywanie funkcji ekologicznych, leśnych, ekstensywnego rolnictwa. Rozwój zagospodarowania: wyłącznie poprzez uzupełnienie istniejącej zabudowy miejscowości – zakaz wyznaczania terenów rozwojowych poza granicami istniejącej zabudowy oraz poza terenami określonymi w obowiązującym MPZP.

Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem typu strych, częściowo podpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, wodną. Budynek wg kartoteki budynku wzniesiony został w 1963 r. a według danych z geoportalu „mój region” w 1912 r. Biorąc pod uwagę stan techniczno – użytkowy, technologię budowy, bryłę architektoniczna oraz elementy wykończenia elewacji, bardziej prawdopodobną datą wybudowania budynku jest rok 1912. Strop nad parterem drewniany miejscami zmurszały, stropodach drewniany bez odeskowania kryty eternitem. W całym budynku nie ma elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, który nie wymagałby kapitalnego remontu.

W dziale III księgi wieczystej ujawniono ostrzeżenie: stan księgi wieczystej niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Na nieruchomość ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogi koniecznej na działce 156/4, prowadzącej poza zabudowaniami do działki nr 158/1 na rzecz każdorazowego właściciela tej działki, od działki 156/3 do wysokości mostku.

Suma oszacowania wynosi 11 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2999/22

w dniu 04-12-2023 r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00041051/4, będącej własnością dłużnika: (…).

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezbudowana, obejmująca działki nr ewid. 63 i 77 z obrębu 0008 Dubielno o powierzchni 0,6590 ha.

Działka numer 63 obejmuje obszar gruntu o powierzchni 0,0770 ha. Działka o nieregularnym kształcie czworokąta. Teren płaski. Dostęp do drogi publicznej jest utrudniony. Aktualnie odbywa się poprzez działki należące do Skarbu Państwa/JST. Teren działki nie jest ogrodzony. Działka nie jest zalesiona. Użytki – grunty orne.

Działka numer 77 obejmuje obszar gruntu o powierzchni 0,5820 ha. Działka o nieregularnym kształcie. Teren płaski. Działka posiada pośredni dostęp do drogi gminnej. Jest to droga gruntowa. Teren działki nie jest ogrodzony.

Działka jest częściowo zalesiona sosną. Użytki – grunty orne, las oraz nieużytki. Częściowo przez teren działki przebiega droga wewnętrzna. Przez środek działki przebiega sieć energetyczna.

Działki nie są położone obok siebie.

Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżewo, przyjętego Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 marca 2012 r. nieruchomość leży na obszarze funkcjonalnej C1 leśnej oraz w strefie głównej C leśno – osadniczej.

Zgodnie z Zaświadczeniem z Nr 11/202 z dnia 01 lutego 2023 r. dla przedmiotowej nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, ani nie prowadzono postępowania administracyjnego o ustalenie w drodze decyzji warunków zabudowy. Działki nie są ujęte w gminnym rejestrze zabytków oraz nie znajdują się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo dla wycenianego terenu Rady Gminy Jeżewo nie uchwaliła gminnego programu rewitalizacji.

Działka nr 77 posiada pośredni dostęp do drogi publicznej gminnej nr 030610C, poprzez drogi wewnętrzne należące do Skarbu Państwa/JST. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą leśną o nawierzchni gruntowej.

Działka nr 63 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Do działki można dojść poprzez działkę nr 3107/1 (własność Skarbu Państwa) lub działkę nr 179. Następnie do drogi publicznej prowadzą działki należąca do Skarbu Państwa/JST.

 

Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia, które pozostanie w mocy z zaliczeniem na cenę nabycia. Wartość prawa oszacowano na kwotę 900,00 zł, zaś zaliczenie zostało dokonane na etapie ustalenia ceny wywołania.

Suma oszacowania wynosi 18 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i po pomniejszeniu o wartość dożywocia, które pozostanie w mocy z zaliczeniem na cenę nabycia wynosi 12 750,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w kwocie 1 820,00 zł.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. z art. 10136k.p.c.).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-12-2023r. o godz.11:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-134 Nowe Marzy,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 25626 [NKW: BY1S/00025626/8].

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmuje działkę nr 96/2 o łącznej pow. 0,4809 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Kształt działki jest regularny, prostokątny. Teren wokół budynku zagospodarowany na słabym poziomie – brak utwardzonych ciągów pieszych, teren zarośnięty roślinnością trawiastą i krzewami. Działka posiada dostęp do następujących sieci: teletechnicznej i energetycznej. Teren nieruchomości nieogrodzony

Opis budynku:

Działka nr 96/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek został wybudowany w 1910 roku, w konstrukcji tradycyjnej, murowanej.

FUNDAMENTY

Brak odkrywek

ŚCIANY PIWNIC

Elementy ścienne drobno i średniowymiarowe

ŚCIANY NADZIEMIA

Elementy ścienne drobno i średniowymiarowe,

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Brak

DACH

Dach płaski, pokryty papą

OKNA

Drewniane i PCV

INSTALACJE

Wodociągowa (własna studnia), kanalizacyjna (szambo), elektryczna, ogrzewanie (piec na paliwo stałe)

Powierzchnia i program użytkowy budynku:

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [m2]

PARTER

0.1

wiatrołap

7,08

0.2

Pokój

14,09

0.3

Kuchnia

15,33

0.4

Łazienka

10,34

0.5

Korytarz

7,61

0.6

Pokój

17,71

0.7

Pokój

16,60

 

RAZEM (parter):

88,76

POWIERZCHNIA CAŁOWITA

88,76

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

88,76

Budynek wewnątrz jest w stanie słabym – na podłogach wykładzina dywanowa/ linoleum oraz terakota, na ścianach tynki cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną, kafle. Okna drewniane i PCV, drzwi wejściowe – drewniane, drzwi wewnętrzne – płytowe.

Standard wykończenia budynkuoceniono jako bardzo słaby– wnętrza od lat nie były remontowane, zastosowano materiały słabej jakości, niska estetyka wnętrz.

Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy – murowany, w bardzo złym stanie technicznym. Dodatkowo na nieruchomości występują także pozostałości po dawnej zabudowie.

Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej (droga gminna nr 0537001C), poprzez działki nr 97/2 i 109/2 stanowiące własność Skarbu Państwa. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dragacz – Uchwała nr XVI/101/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 27.08.2008 r., działka znajduje się w strefie I – strefa wielofunkcyjna.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13.12.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 220 175,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 131,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 017,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 21/22 oraz Km 3136/23

w dniu 04-12-2023 r. o godz. 13:00

w kancelarii komornika pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 86-160 Bąkowo, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00059483/0 , będącej własnością dłużnika: (…)

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 143/5 o powierzchni 0,3482 ha położona w m. Bąkowo, w  gminie Warlubie, w powiecie świeckim, w  województwie kujawsko – pomorskim.

Działka nr 143/5 o powierzchni 0,3482 ha; stanowi grunty rolne sklasyfikowane

w ewidencji gruntów jako grunty orne RIIIB 0,2027 ha oraz RIVa 0,1455 ha; działka ma kształt nieregularny. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana. Nieruchomość usytuowana jest w zasięgu przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego. Na działce posadowiony jest słup energetyczny w kształcie litery A wraz z napowietrzną linią energetyczną. Na działce składowane są m.in. szpule na kable energetyczne, słupy drewniane, fragmenty przewodów – kabli energetycznych.

Nieruchomość zlokalizowana jest u zbiegu dróg: gminnej 030214C z powiatową 1217C.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej nr 030214C (działki drogowej nr 139) oraz o randze drogi powiatowej nr 1217C (działki drogowej nr 129).

Według zapisów zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie zatwierdzonegouchwałą nr XXXVI/295/14 z dnia 25.07.2014 r. działka nr 143/5 znajduje się na terenach rolniczych, w granicach obszarów gruntów rolnych najwyższej przydatności dla rolnictwa, podlegające ochronie.

Suma oszacowania wynosi 28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w wysokości 2 800,00 zł.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. z art. 10136 k.p.c.).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 43/21, Km 1177/23

w dniu 11-12-2023 r. o godz. 11:00

w kancelarii komornika pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 86-170 Nowe, Twarda Góra , dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00014255/6,będącej własnością dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 42 oraz 57/1 o łącznej powierzchni 12,659 ha położona w m. Twarda Góra, gmina Nowe, powiat świecki. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr  BY1S/00014255/6.

Działki nie stanowią jednego rozłogu. Nieruchomość jest wykorzystywana rolniczo.

Działka nr 42 o powierzchni 8,7330 ha ma kształt wielokąta, sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIVa 4,29 ha, RIV 0,7330 ha, RV 0,23 ha, PsIV 1,07 ha, N 2,41 ha. Obszar działki częściowo podmokły. Teren z deniwelacjami. Działka nie stanowi jednego rozłogu z działką nr 57/1, rozdzielone są działką nr 268 sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako „W”. Działka nie posiada wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Działka 57/1 o powierzchni 3,9260 ha ma kształt wielokąta. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIIIa 1RIVb 2,2007 ha, RV 1,4853 ha, N 0,24 ha. Bezpośredni dojazd drogą asfaltową. Teren z deniwelacjami. Działka nie posiada wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, przy czym wyłącznie działka 57/1 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej nr 1208C – działki drogowej nr 177.

Z kolei działka nr 42 samodzielnie nie posiada dostępu do drogi. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28 października 2015 r. nieruchomość znajduje się na terenach rolnych w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w strefie B.

Suma oszacowania wynosi 570 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 427 500,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w kwocie 57 000,00 zł.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. z art. 10136 k.p.c.).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 43/21, Km 1177/23

w dniu 11-12-2023 r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 86-170 Nowe, Milewko, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00055051/5, będącej własnością dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 24/5, 21/2, 20/2 o łącznej powierzchni 6,8230 ha położona w m. Milewko, gmina Nowe, powiat świecki. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr  BY1S/00055051/5.

Działki nie stanowią zwartego rozłogu. Nieruchomość jest częściowo wykorzystywana rolniczo, częściowo porośnięta jest drzewostanem iglasto-liściastym.

Działka nr 20/2 o powierzchni 3,7402 ha ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIIIa 1,6500 ha; RIIIb 0,4000 ha; RIVa 0,5892 ha; RV 1,0300 ha. Teren z niewielkimi deniwelacjami. Działka nie stanowi jednego rozłogu z działkami nr 24/5 i 21/2, rozdzielona jest działką nr 183/2 sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako dr.

Działki 24/5 i 21/2 stanowią zwarty rozłóg.

Działka 24/5 o powierzchni 2,5417 ha ma kształt nieregularny, sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIVa 0,6160 ha; RV 1,9257 ha. Teren z niewielkimi deniwelacjami.

Działka 21/2 o powierzchni 0,5411 ha ma kształt nieregularny – wielokąta, sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako LsIV. Według banku danych o lasach obszar porośnięty jest 68 letnim drzewostanem sosnowym, 58 letnim drzewostanem brzozowym, 48 letnim drzewostanem osikowym oraz 103 letnim drzewostanem dębowym. (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy#) – obliczenia według stanu na rok 2021.

Przez nieruchomość przebiega liniowa infrastruktura sieciowa: wodociągowa i telekomunikacyjna. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi wojewódzkiej DW377 dz. nr 186. Brak zjazdu i wjazdu z i na nieruchomość z DW377. Prawdopodobnie wjazd/zjazd realizowany jest z działki drogowej 183/2.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28 października 2015 r.:

– działka nr 24/5 znajduje się na terenach rolnych, w tym częściowo na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o najwyższej przydatności rolniczej – gleby klasy I-III, na działce występują stanowiska archeologiczne – strefa ochronny archeologicznej ”OW”;

– działki 21/2 i 24/5 znajdują się na terenach rolnych, cześć działek stanowią tereny leśne, przez działki przebiega granica międzynarodowego korytarza ekologicznego „Kwidzyński Dolnej Wisły”.

Suma oszacowania wynosi 490 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 367 500,00 zł.

Zgodnie z art. 867 z ind. 1 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w kwocie 49 080,00 zł.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. z art. 10136 k.p.c.).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 43/21, Km 1177/23

w dniu 11-12-2023 r. o godz. 13:00

w kancelarii komornika pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 87-170 Nowe, Milewko, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00002099/7, będącej własnością dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna

nr 168/2 o powierzchni 5,5964 ha położona w m. Milewko, gmina Nowe, powiat świecki.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr  BY1S/00002099/7.

Stan techniczno – użytkowy nieruchomości

Działka o kształcie wielokąta, co przy powierzchni działki nie stanowi uciążliwości. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: RIIIa 1,7100 ha, RIVa 3,3800 ha, RV 0,5064 ha. Nieruchomość z niewielkimi deniwelacjami usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zabudowy siedliskowej. Nieruchomość nie jest wyposażona w sieciowe urządzenia infrastruktury technicznej.

Brak informacji o dzierżawie nieruchomości.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej; usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi i pasa drogowego DW 377 (działki drogowej 168/1 i 214).

Możliwy dojazd do nieruchomości działką drogową nr 213/3 – bez kategorii drogi.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w m. Nowe z 28 października 2015 r. nieruchomość znajduje się na terenach rolnych, częściowo na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej

o najwyższej przydatności rolniczej – gleby klasy I-III; w strefie „E” ochrony ekspozycji; na terenie działki wskazano miejsca gdzie możliwe jest występowanie stanowisk archeologicznych.

Suma oszacowania wynosi 350 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 262 500,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w kwocie 35 000,00 zł.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. z art. 10136 k.p.c.).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2023r. o godz.10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja 1/2 części nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-122 Przysiersk, Świerkowa 14/2, Przysiersk,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 37299 [NKW: BY1S/00037299/3].

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 56,97 m2, usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego, mieszczącego się Przysiersku, gminie Bukowiec. Z  lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący 6224/28883 w  częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem (działka ewidencyjna nr 338/9 o powierzchni 0,3379 ha KW BY1S/00037048/9).

Budynek, w którym znajduje się przedmiot licytacji, to obiekt murowany, wielorodzinny (pięciolokalowy), 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony wg. danych zawartych w ewidencji budynków w 1972 r. o powierzchni zabudowy Pz = 184,0 m2. Dach budynku kryty papą, obiekt wyposażony w rynny i rury spustowe. Stolarka okienna – pcv, drzwi wejściowe do budynku drewniane. Budynek wyposażony jest w instalację energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną.

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 5,27 m2. Drzwi wejściowe typowe okleinowane. Stolarka okienna pcv. Lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną.

Nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi publlicznej nr 030913C – działki drogowej 229/1 oraz 245/2 poprzez działki ew. nr 338/11, 338/7 (KW BY1S/00032328/1) będące we własności SP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez działki ew. nr 325 i 229/2 (KW BY1S/00029055/2) będące we włąsności gminy Bukowiec.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą NrXXI/141/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012 r., nieruchomość usytuowana jest na terenach rolnych, w I strefie funkcjonalno-przestrzennej (wielofunkcyjnej), w granicach obszarów, na których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych (jako generatorów energii odnawialnej) objęte zamiarem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania udziału wynosi 46 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 650,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2023r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-141 Mszano,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51385 [NKW: BY1S/00051385/7] – w zakresie działki nr 199/4.

Opis nieruchomości: sprzedaży podlega działka gruntu nr 199/4 o powierzchni 3,6082 ha. Działka nr 199/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym. Budynek w zabudowie wolnostojącej. Budynek pełni funkcję mieszkalną. Powierzchnia zabudowy budynku zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 174 m2. Budynek został wybudowany w 2015 roku i oddany do użytkowania w 2022 roku. Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: przedpokój, salon, jadalnia, kuchnia, WC, korytarz, przedpokój, trzy pokoje, łazienka, pralnia, garaż, kotłownia. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i wykończeniowe:

FUNDAMENTY

Betonowe

ŚCIANY NADZIEMIA

Murowane z siporeksu, ocieplone styropianem gr. 15 cm

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Tynk mineralny

STROP

Strop lany, beton

DACH

Dach konstrukcji drewnianej, wielospadowy, pokryty dachówką betonową

STOLARKA OKIENNA

PCV

ORYNNOWANIE

PCV

WYKOŃCZENIE

    •  

Podłogi wykończone płytkami i panelami

    •  

Na ścianach gładzie kryte farbą emulsyjną, płytkami

    •  

W kuchni zabudowa kuchenna

    •  

Biały montaż

    •  

Ogrzewanie podłogowe w części dziennej

INSTALACJE

Wodociągowa (sieć gminna), przydomowa oczyszczalnia ścieków, elektryczna, ogrzewanie – piec na paliwo stałe, ogrzewanie podłogowe (cześć dzienna) oraz przy pomocy kaloryferów płytowych/drabinkowych

POWIERZCHNIA I PROGRAM UŻYTKOWY:

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

PARTER

1.1

PRZEDPOKÓJ

5,35

1.2

SALON + JADALNIA

41,00

1.3

KUCHNIA

15,90

1.4

WC

2,89

1.5

KORYTARZ

4,41

1.6

PRZEDPOKÓJ

5,53

1.7

POKÓJ

11,57

1.8

POKÓJ

11,62

1.9

POKÓJ

11,82

1.10

ŁAZIENKA

8,73

1.11

PRALNIA

4,33

1.12

GARAŻ

16,61

1.13

KOŁOWNIA

7,72

RAZEM PARTER

147,48

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

147,48

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [BEZ POWIERZCHNI GARAŻU I KOTŁOWNI]

123,15

Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia, którego wartość oszacowano na kwotę 174 639,00 zł, z czego kwota 34 928,00 zł przypada na działkę nr 199/4. Prawo to pozostanie w mocy z zaliczeniem na cenę nabycia (art. 1000 § 3 k.p.c.), którego to zaliczenia komornik dokonał na etapie określenia ceny wywołania (719 524,00 zł x 3/4 – 34 928,00 zł = 504 715,00 zł).

Suma oszacowania działki nr 199/4 wynosi 719 524,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i po pomniejszeniu o wartość prawa dożywocia, które pozostanie w mocy wynosi 504 715,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 952,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2023r. o godz. 09:40 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 86-170 Nowe, Milewko, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 12192 [NKW: BY1S/00012192/2].

pis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana o charakterze gospodarstwa rolnego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 17/2, 64 o łącznej powierzchni 13,7714 ha położona w m. Milewko, gmina Nowe, powiat świecki. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr  BY1S/00012192/2.

Działki nie stanowią jednego rozłogu. Nieruchomość jest wykorzystywana rolniczo.

Działka nr 64 o powierzchni 1,58 ha ma kształt regularny, zbliżony do trapeza. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako ŁVI 1,5500 ha; W-ŁVI 0,0300 ha. Obszar działki podmokły z dojazdem drogą gruntową. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz Strugi Młyńskiej. Brak bezpośredniego dostępu

do sieciowej infrastruktury technicznej. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej; dojazd do nieruchomości utrudniony, drogami gruntowymi.

Działka 17/2 o powierzchni 12,1914 ha sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIIIb 2,1114 ha; RIVa 6,5600 ha; RIVb 1,4500 ha; RV 1,3427 ha; PsIV 0,1033 ha; PsV 0,4267 ha; Br-RV 0,1173 ha; N 0,0800 ha. Działka ma kształt wielokąta, teren z deniwelacjami, z dojazdem drogą asfaltową. W odległości około 50 m znajduje się przyłącze wodociągowe i energetyczne. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna 110 kV wraz z pasem technologicznym. Brak regulacji dotyczącej posadowienia na nieruchomości słupa energetycznego 110KV wraz z napowietrzną linią energetyczną (brak informacji w aktach księgi wieczystej). Na działce znajduje się murowany budynek mieszkalny z 1930 r., parterowy, o powierzchni zabudowy Pz = 120 m2. Obiekt w stanie dewastacji z częściowo uszkodzonym/zarwanym dachem. Budynek nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków https://bip.gminanowe.pl/?c=3681

Stan zagospodarowania działki w granicach zabudowy ocenia się jako bardzo słaby. Stan techniczno-użytkowy budynku ocenia się jako bardzo zły. Działka 17/2 posiada dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej DW377.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalonego uchwałą nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowem z 28 października 2015 r. działka 64 znajduje się na terenach rolnych; działka 17/2 znajduje się na terenach rolnych, częściowo na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o najwyższej przydatności rolniczej – gleby klasy I-III; terenach zabudowy zagrodowej, przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna 110 kV wraz z pasem technologicznym; przez działkę przebiega granica międzynarodowego korytarza ekologicznego „Kwidzyńskiej Dolnej Wisły.

Suma oszacowania wynosi 745 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 558 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2023r. o godz.09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości

należącego do dłużnika: (…).

Nieruchomość położona jest: 86-120 Pruszcz, Cicha 12, zaś Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW 14909 [NKW: BY1S/00014909/6].

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 4/5 o powierzchni 778 m2, położona w m. Pruszcz, ul. Cicha 12, gmina Pruszcz, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Sprzedaży podlega udział w wysokości 1/2 w prawie przedmiotowej nieruchomości.

Działka nr 4/5 o powierzchni 0,0778 ha; sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe B, ma kształt regularny, wyposażona jest w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne; energia pobierana jest ze słupa. W drodze przebiega przyłącze telekomunikacyjne. Obszar działki płaski. Działka ogrodzona, podjazd i dojście do budynku utwardzony kostką Polbruk. Teren działki częściowo porośnięty trawą oraz krzewami i drzewami ogrodowymi. Na nieruchomości posadowione są dwie drewniane wiaty. Na działce usytuowany jest budynek jednorodzinny (numer ewidencyjny 272) wolnostojący, jednokondygnacyjny, podpiwniczony (z garażem i kotłownią w podpiwniczeniu), murowany, z dachem płaskim, wzniesiony w 1974 r. o powierzchni zabudowy Pz = 100 m2 (według kartoteki budynków), powierzchni użytkowej Pu = 72,2 m2.

Opis budynku mieszkalnego:

Budynek jednorodzinny (numer ewidencyjny 272) wolnostojący, jednokondygnacyjny, podpiwniczony (w podpiwniczeniu garaż i kotłownia), murowany, z dachem płaskim, wzniesiony w 1974 r. o powierzchni zabudowy Pz = 100 m2 (według kartoteki budynków), powierzchni użytkowej Pu = 72,2 m2.

Opis elementów wykończeniowych budynku:

Elewacja: tynki zewnętrzne typu „baranek”, malowany farbami fasadowymi,

na jednej ze ścian kamień ozdobny; cokół tynkowany;

Stolarka okienna – PCV okleinowane, wyposażone w rolety zewnętrzne;

Drzwi wejściowe – typowe z przeszkleniem;

Brama garażowa – segmentowa;

Drzwi wewnętrzne – płytowe pełne i częściowo szklone;

Schody – na werandę wejściową oraz werandę obudowana oraz do piwnicy obłożone płytkami ceramicznymi;

Tynki wewnętrzne – tynki cementowo wapienne;

Okładziny podłóg – w zależności od rodzaju pomieszczenia mieszkalnego płytki ceramiczne, panele podłogowe, wykładzina dywanowa;

Okładziny ścian – w zależności od rodzaju pomieszczenia gładzie malowane farbami kryjącymi, tynk ozdobny, płytki ceramiczne, panele ścienne;

Instalacje w budynku – elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wentylacyjna, c.o. zasilana z  własnej kotłowni wyposażonej w piec na paliwo stałe, grzejniki panelowe, klimatyzacja;

Armatura łazienkowa – wanna obudowana, umywalka, WC;

Zabudowy – zabudowa kuchni, w sypialni szafa ubraniowa; dodatkowe punkty świetlne;

Inne – weranda zabudowana, zlokalizowana nad garażem (nie wliczana do powierzchni użytkowej); wiata garażowa; weranda „gospodarcza” przylegająca do budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce sąsiedniej;

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej nr 031164C, działki drogowej nr 4/22.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Rady Gminy Pruszcz Nr XXXII/287/2021 z  dnia 25 marca 2021 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach o istniejącej i wiodącej funkcji – tereny zabudowane i zainwestowane.

Suma oszacowania udziału wynosi 275 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 części nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-122 Tuszynki,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 65803 [NKW: BY1S/00065803/5].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 86/8 o pow. 0,7040 ha z obrębu 0019 Tuszynki.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa obejmuje teren o nieregularnym kształcie czworokąta, który nie wpływa na możliwość optymalnego wykorzystania nieruchomości. Łączna powierzchnia działki wynosi 0,7040 ha. Teren działki płaski. najbliższe otoczenie nieruchomości wstanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. na działce znajdują sie nieujawnione w ewidencji budynków dwa murowane budynki. Budynki nie wiednieją również na mapie ewidencyjnej. Teren nieruchomości ogrodzony siatką na słupach metalowych (brama wjazdowa metalowa). Na terenie działki rosną punktowo różnego rodzaju krzewy i drzewa ozdobne tj. świerk, modrzew, sosna itp. Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej i energetycznej.

Działka nr 86/8 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (drogi gminnej nr 030921C). Dojazd do nieruchomości drogą nieutwardzoną, gruntową.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzenngo. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowiec – Uchwała nr XXII/141/12 Rady Gminy w Bukowcu z dnia 30.10.2012 roku, działka znajduje się w II strefie funkcjonalno-przestrzennej: osadniczo-turystycznej.

Podczas opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej ustalono, iż nieujawnione w ewidencji budynków dwa murowane budynki mogą być samowolą budowlaną, a ponadto są nieukończone tj. mają nieocieplone ściany, niewykończony dach. Starosta Świecki wydał decyzję nr BOŚ.1431.B.338.2023, w której informuje, iż po przeanalizowaniu dostępnego zasobu archiwalneogo Wydziału Budownictwa i Ochrony środowiska w okresie czasowym od 01.01.2004 roku do 10.01.2023 roku nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowy na w/w działce.

Suma oszacowania wynosi 43 331,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 498,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 333,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2023r. o godz.10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

należącego do dłużnika: (…)

położonego: 86-134 Dragacz, Libeckiego 5/27, Grupa,

dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56418 [NKW: BY1S/00056418/3].

Nieruchomość mieści się na III piętrze (4 kondygnacji) w budynku mieszkalnym składającym się z 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Budynek został oddany do użytkowania w 1980 roku, pełni funkcję mieszkalną, wielorodzinną. Ściany kondygnacji naziemnych wykonano w technologii prefabrykowanej. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z tzw. „wielkiej płyty” – płyt żelbetowych wielkogabarytowych, docieplone styropianem z wykończeniem tynkiem mineralnym. Stropy między kondygnacyjne prefabrykowane – z płyt żelbetowych. Stropodach płaski, pokryty papą. Drzwi wejściowe do budynku z profili aluminiowych częściowo przeszklone. Schody na klatce schodowej żelbetowe, wykończone płytkami, ze stalowymi balustradami. Budynek nie posiada dźwigów osobowych. Okna PCV na klatce schodowej. Ściany klatki schodowej malowane lub pokryte tynkiem mozaikowym. Posadzki wykończone płytkami. Budynek został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i grzewczą.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na podstawie ustawy dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2004 r. poz. 1446 oraz z 2015 roku, poz. 397, 774 i 1505).

Lokal mieszkalny nr 27 znajduje się na III piętrze (4 kondygnacji) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, o 5 kondygnacjach naziemnych, całkowicie podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,80 m2. Mieszkanie składa się z następujących pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,90 m2. Lokal posiada dostęp do balkonu.

Standard lokalu:

Na podłogach płytki w kuchni i przedpokoju, panele w pokojach, płytki w łazience i WC. Na ścianach w kuchni, łazience i WC płytki, w pokojach farba lub tapety, w przedpokoju tapety. W kuchni znajduje się zabudowa kuchenna z wyposażeniem. Kuchenka gazowa na gaz z butli. W łazience kabina natryskowa, umywalka. W WC miska ustępowa. Stolarka okienna w lokalu PCV. Stolarka drzwiowa wejściowa stalowa, drzwi wewnętrze drewniane wymienione. Grzejniki żeliwne starego typu.Lokal wyposażony jest w następujące instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz grzewczą.

Nieruchomość posiada pośredni dostep do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dragacz przyjętego Uchwałą Rady Gminy Dragacz z dnia 14 lutego 2023 r. nieruchomość położona jest na obszarze strefy funkcjonalno-przestrzennej „B” – osadniczo-leśnej, na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i innej; tereny o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, do adaptacji w ramach nowej i istniejącej zabudowy, w zamiarem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 180 251,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 188,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 025,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2023r. o godz. 13:00 w lokalu:

86-170 Milewo 16b/1

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

FORD TRANSIT VAN, kolor biały

.nr rej. CSW13164, VIN WF0VXXBDFV2R58589, rok produkcji 2002,

1 [szt.]

15 000,00

11 250,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię w kwocie 1 500,00 zł można złożyć w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy: PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak