OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych
osobowych przez Małgorzatę Rut-Nowak Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Świeciu.

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Rut-Nowak Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świeciu  Kancelaria Komornicza w
86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e- mail: swiecie@komornik.pl
tel.: +48 52 331 12 86
adres:ul. Klasztorna 1, 86-100 Świecie.
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych*
adres e-mail: swiecie@komornik.pl
adres pocztowy: ul. Klasztorna 1, 86-100 Świecie
(*należy wypełnić o ile został wyznaczony)
Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych
na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach
prowadzonej z Kancelarią korespondencji.
Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli,
organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków,
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność
maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych
podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji
i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji
niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na
rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego
ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz
umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś
powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie
bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria
niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria
może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe,
szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i
czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla
celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami
prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do
funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z
systemów innych podmiotów i instytucji.
Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na
potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring)*.
(*wykreślić jeżeli w Kancelarii nie ma monitoringu)
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych
na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie
uzasadnionego interesu Kancelarii.
Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania
danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych* czy
dany osobowych związanych z rekrutacją.
(*wykreślić jeżeli Kancelaria nie posiada strony internetowej, która zapisuje pliki cookies)
Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do
korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych
niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów
rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz
tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to
skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub
jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych
umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do
nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub
masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania
danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich
przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną
sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą
prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail swiecie@komornik.pl
telefonicznie +48 52 331 12 86 lub pisemnie na adres ul. Klasztorna 1, 86-100 Świecie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w
prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.:
doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki,
operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z
oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi
przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i
obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i
wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań,
prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom
zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres __________ od dnia
zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego
przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w
którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym
umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy*.
(*konieczne jest zweryfikowanie czy stosowane w Kancelarii aplikacje nie znajdują się na serwerach
poza EOG).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych
skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź
obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane
dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych
osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny
niektórych informacji.